Drukuj

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z którym można się skontaktować w następujący sposób:


Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:


Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.
Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania publiczne.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:


Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Okres przechowywania danych osobowych - kryteria jego ustalania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:


Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.


Administrator danych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

Administrator