Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu

I. Dokumentacja

Nazwa Programu:  Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Etap I – opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych

Data rozpoczęcia: 30.05.2018 r.
Data zakończenia: 08.12.2020 r.

Wartość całkowita: 958.688,40 PLN
Wartość dofinansowania z Programu Mosty dla Regionów (80% kosztów kwalifikowanych): 144.000,00 PLN (umowa nr D.BP.1842.2019 z 20.12.2019 r.)

Etap II – opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Data rozpoczęcia: 25.05.2021 r.
Data zakończenia: 30.11.2024 r.

Wartość całkowita: 1.615.891,60 PLN
Wartość dofinansowania z Programu Mosty dla Regionów (80% kosztów kwalifikowanych): 1.280.000,00 PLN

II. Roboty budowlane

Nazwa Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Charakterystyka zadania:
Zadanie odejmuje budowę przeprawy mostowej o długości ok. 530 m przez rzekę Dunajec wraz z dojazdami łączącymi obiekt z drogą krajową nr 87 oraz z obwodnicą Podegrodzia (DW 969).
Drogi dojazdowe do obiektu stanowić będą nową drogę techniczną klasy G o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym i prędkości projektowej 60 km/h oraz długości ok 3,5 km.
Początek inwestycji planuje się na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (droga powiatowa nr 1583K) z ulicą „Młyńczyska”(droga gminna nr 293981K) w miejscowości Podrzecze przy zbiorniku retencyjnym. Dalej nowa droga przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim przez tereny rolnicze, wzdłuż zachodniego wału przeciwpowodziowego Dunajca. W km 1+027 przewiduje się skrzyżowanie typu rondo stanowiące połączenie z drogą gminną o podwyższonym standardzie Nowy Sącz (ul. Jagodowa) – Chełmiec – Brzeźna (projektowana w osobnej dokumentacji) i łącznikiem do DG nr 290256K. Od planowanego ronda nowa droga będzie przebiegać nad rz. Dunajec oraz jego wałami przeciwpowodziowymi i terasami zalewowymi – przekroczenie wnioskowaną przeprawą mostową. Około km 2+077 przewidziano kolejne skrzyżowanie z dodatkowymi jezdniami do obsługi terenów przyległych, dalej droga skręca w kierunku północno-wschodnim i zbliża się do linii kolejowej nr 96. Koniec trasy przewiduje się na projektowanym skrzyżowaniu DK 87 (ul. Węgierska) i DG nr 293258K (ul. Podmłynie) w Nowym Sączu, po zachodniej stronie linii kolejowej nr 96.
Zadanie obejmuje również przebudowę fragmentu drogi krajowej niezbędne celem dowiązania do stanu projektowanego – ul. Węgierska pomiędzy ul. W. Orkana i wiaduktem kolejowym oraz połączenie z ul. Piramowicza za pomocą projektowanego ronda na DK 87.
Przeprawa mostowa zostanie zaprojektowana na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.) oraz na obciążenie pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO – STANAG 2021, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wartość całkowita: 215.000.000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80% kosztów kwalifikowanych): 140.000.000,00 PLN