Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Obwodnica Szczurowej

Obwodnica Szczurowej

Planowana wartość zadania: 59.000.000 PLN

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 35.400.000 PLN

Rozpoczęcie zadania: 25.08.2022 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 15.11.2024 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • budowę południowej obwodnicy miejscowości Szczurowa w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 na długości około 4,4 km,
 • rozbudowę innych dróg publicznych (drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. 071 od km 1+891,49 do km 2+034,52, drogi wojewódzkiej nr 964 na odc. 550 od km 2+565,47 do km 2+715,19, drogi gminnej nr 250545K od km 0+049,07 do km 0+077,23),
 • budowę dodatkowych jezdni do obsługi terenu przyległego (dodatkowe jezdnie służą do obsługi terenów przyległych, które utraciły dostęp do drogi publicznej w wyniku budowy obwodnicy.
 • budowę ronda w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką klasy G nr 768,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z drogą gminną 251008K klasy L w km 0+856,86,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z drogą gminną 250545K klasy L w km 2+035,32,
 • budowę ronda w km 4+446,05 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką klasy G nr 964,
 • budowę chodników i poboczy,
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę i przebudowę rowów przydrożnych,
 • budowę rowów krytych wraz z wylotami wód opadowych,
 • budowę wylotów wód opadowych do potoku Korytnica i rowów przydrożnych,
 • budowę skarp drogowych,
 • budowę przepustów,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę urządzeń melioracyjnych wodnych,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z obwodnicą,
 • wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.