Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice”

Program regionalny

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ”

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice”

Program regionalny

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ”

Informacje ogólne / Všeobecné informácie

Wartość projektu / Suma projektu: 7 048 461,05 €

Wartość dofinansowania / Výška dotácie: 5 991 191,88 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) / (85% Európsky Fond Regionálneho Rozvoja)

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-00-0008/16. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 46/2016 z dnia 29 września 2016r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. / Zmluva o poskytnutí dotácie: Zmluva o poskytnutí dotácie č. PLSK.02.01.00-00-0008/16. Podľa rozhodnutia Monitorovacieho Výboru č. 46/2016 z 29. septembra 2016., v rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Partner Wiodący / Vedúci Partner - Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove
Partner Projektu / Projektový partner - Prešovský samosprávny kraj - http://www.sucpsk.sk/

Okres realizacji Projektu wynosi / Plánovaná doba realizácie Projektu:
rozpoczęcie / začiatok - 03.10.2016 r.
zakończenie / ukončenie - 31.05.2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu / Všeobecná charakteristika projektu

Wśród elementów utrudniających współpracę transgraniczną na szczeblu lokalnym i regionalnym na plan pierwszy wysuwają się bariery o charakterze infrastrukturalnym, brak lub niewystarczająca komunikacja miedzy miejscowościami. Na obszarze pogranicza transport kolejowy ma charakter marginalny i znacząca większość przejeżdżających granicę korzysta z transportu samochodowego. Tak więc aby zwiększyć mobilność transgraniczną należy usprawnić połączenia drogowe. Uczynić je technicznie bezpieczniejsze dla podróżujących i poprzez poprawę stanu nawierzchni dążyć do skrócenia czasu podróży. Działania takie wpłyną na zwiększenie mobilności zamieszkującej na tym obszarze ludności, wpłyną również na rozwój ruchu turystycznego i ożywienie gospodarcze. Droga wojewódzka nr 977 i II/545 jest głównym ciągiem drogowym łączącym Gorlice z granicą państwa oraz najkrótszą drogą z Becherova do Preszowa. W Polsce poprzez drogę krajową DK28 łączy Gorlice z Grybowem i Bieczem. Wymienione miejscowości stanowią ważne ośrodki życia gospodarczego, oferują miejsca pracy oraz usługi publiczne i prywatne, szkoły, banki. Analiza stanu technicznego DW 977 i drogi II/545 wykazała ich zły stan techniczny, utrudnienia w komunikacji, wydłużenie czasu przejazdu, zwiększenie kosztów transportu.

Poprzez modernizację DW 977 poprawi się dojazd mieszkańców wymienionych miejscowości na południe do granicy a następnie drogą II/545 do Bardejowa i Preszowa. Zwiększy to konkurencyjność podmiotów gospodarczych (zmniejszą się koszty transportu towarów), wzrośnie tranzytowy ruch turystyczny, część turystów jadąc na południe Europy wybierze DW 977 i drogę II/545 jako połączenie autostrady A4 po stronie polskiej i autostrady D1 po stronie słowackiej. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Programu jakim jest poprawa bezpieczeństwa i skrócenie czasu przejazdu, jednocześnie zostanie osiągnięty rezultat poprawa warunków podróżowania po pograniczu polsko-słowackim.

 

Medzi prekážky sťažujúce účinnú cezhraničnú spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni vystupuje do popredia otázka infraštruktúrnych bariér, a zároveň nedostatok, alebo nedostatočná komunikácia medzi obcami. V pohraničnej oblasti železničná doprava má marginálny význam a prevažná väčšina ľudí prechádzajúcich cez hraničný prechod využíva cestnú dopravu. Pre zvýšenie cezhraničnej mobility je potrebné zlepšiť dopravné spojenia a zároveň spĺňať technické požiadavky z hľadiska bezpečnosti, čo sa týka cestujúcich cez zlepšenie stavu a povrchu vozovky v snahe o skrátenie doby jazdy. Takéto aktivity posilnia životnú úroveň a mobilitu obyvateľov žijúcich v tejto oblasti, a budú mať vplyv aj na ekonomické oživenie a rozvoj cestovného ruchu.

Vojvodská cesta č. 977 a II/545 je hlavným dopravným reťazcom spájajúcim Gorlice so štátnou hranicou a je najkratšou cestou z Becherova do Prešova. V Poľsku táto cesta spája prostredníctvom štátnej ceste DK28 mesto Gorlice s mestom Grybów a mestom Biecz. Vymenované mestá  sú dôležitými centrami hospodárskeho života, vytvárajú pracovné miesta, poskytujú verejné a súkromné služby, školy, banky. Analýza technického stavu DW 977 a cesty II/545 preukázala ich zlý technický stav, problémy v komunikácii, predĺženie doby jazdy, rastúce náklady na dopravu.

Modernizáciou DW 977 sa zlepší dopravná dostupnosť vymenovaných miestnych komunít k južnej hranici, vrátane cesty II/545 do mesta Bardejova a Prešova. Zvýši sa konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov (znížia sa náklady na prepravu tovaru), zvýši sa tranzitný cestovný ruch, niektorí z turistov vyberajúci sa na cesty do Južnej Európy, si vyberú úsek DW 977 a cestu II/545  ako spojenie diaľnice A4 na poľskej strane s diaľnicou D1 na slovenskej strane.
Tento projekt prispeje k realizácii konkrétneho cieľa Programu pre zlepšenie bezpečnosti a zníženie doby jazdy, a zároveň bude dosiahnutý výsledok, čo sa týka zlepšenia komfortu a podmienok cestovného ruchu počas cestovania po poľsko-slovenskom pohraničí.

Zakres rzeczowy projektu / Vecný rozsah projektu

Projekt zakłada przebudowę DW 977 o długości 12,385 km, w tym: odc. w mieście Gorlice 1,25 km, remont istniejącej nawierzchni jezdni polegający na wymianie warstw asfaltowych, wykonanie poszerzenia jezdni na drodze wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z DK 28 w celu wydzielenia dodatkowego pasa ruchu do skrętu, przebudowa kolidujących z poszerzeniem sieci uzbrojenia terenu, budowa chodnika o dł. 440 metrów, wykonanie elementów oświetlenia i uspokojenia ruchu drogowego. Odcinek od Gładyszowa do przejścia granicznego o dł. 11,135 km, remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez recykling górnych warstw nawierzchni wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych, dostosowanie wysokościowe istniejących elementów przekroju do parametrów jezdni i poboczy, uzupełnienie i utwardzenie poboczy, czyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp oraz ich zabezpieczeniem. Planuje się również poprawę parametrów drogi, wyrównanie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni według kategorii ruchu 3 - KR3, tablice o zmiennej treści informacyjnej (uzupełnienie istniejącego systemu). Po stronie słowackiej zakłada się modernizację trzech odcinków drogi II/545 Raslavice – Janovce o długości 5,023 km, Bardejov – Kľušov - 1,933 km oraz Regetovka – Becherov - 1,65 km. W ramach modernizacji zostaną wyremontowane również 2 obiekty mostowe (545-020, 545-047), skorygowane zostaną parametry drogi, wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni. Dla poprawy bezpieczeństwa transportowego oraz pieszych wykonane zostaną elementy oznaczenia poziomego i pionowego drogi.

 

Projekt zahŕňa rekonštrukciu DW 977 s dĺžkou 12, 385 km, vrátane: úseku v meste Gorlice 1,25 km, rekonštrukciu existujúceho povrchu vozovky spočívajúci v nahradení asfaltových vrstiev,  prevedenie rozšírenia cesty na vojvodskej ceste v okolí križovatky s DK 28, s cieľom vydelenia dodatočného pása pruhu smerujúceho ku križovatke, rekonštrukcia kolidujúcich častí s rozširovaním siete vybavenia terénu, výstavba chodníka o dĺžke 440 metrov, vykonanie svetelných elementov a ukľudnenie cestnej premávky. Úsek z Gładyszova ku hraničnému prechodu o dĺžke 11,135 km, rekonštrukcia existujúceho povrchu vozovky cez recykláciu hornej vrstvy povrchu spojenú s vykonaním nových živičných vrstiev, prispôsobenie výškových existujúcich prvkov rezu ku parametrom vozovky, vrátane krajníc, dopĺnenie a spevnenie krajníc, čistenie priekopov s profilovaním dna a svahov, ako aj ich ochranu.  Tiež sa plánuje náprava cestných parametrov, vyrovnanie a spevnenie konštrukcie vozovky podľa dopravnej kategórie 3 - KR3, tablice o premennom informačnom obsahu (doplnok kexistujúcemu systému). Na slovenskej strane sa predpokladá modernizácia troch úsekov cesty II / 545 Raslavice - Jánovce s dĺžkou 5,023 km, Bardejov - Kľušov - 1,933 km a Regetovka - Becherov - 1,65 km. V rámci modernizácie budú rekonštruované tiež 2 mostné objekty (545-020, 545-047), budú upravené parametry ciest, zostane posilnená konštrukcia povrchu. Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy a chodcov zostanú vykonané prvky, čo sa týka značení vodorovných a zvislých ciest.

Cele / Ciele

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Kluczowe znaczenie odgrywa połączenie do sieci TEN-T dwóch regionów: Małopolski i Kraju Preszowskiego, które usprawni dojazd do autostrady A4 i D1. Cel główny projektu jest zgodny z osią priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú mobilitu, orientovanú na priestorovú integráciu, bezpečnosť a zvýšenie komunikačnej dostupnosti. Kľúčovú úlohu v tomto prípade hrá napojenie na sieť TEN-T dvoch regiónov: Malopoľska a Prešovského kraja, ktoré zlepší prístup k diaľnici A4 a D1. Hlavný cieľ projektu je v súlade s prioritnou osou 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava.

Aktualności / Správy

Śródokresowy przegląd projektu Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice

Dnia 19.01.2018r. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe dokonania w projekcie „Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. W wydarzeniu udział wzięli zarówno polscy jak i słowaccy partnerzy którzy wspólnie realizują projekt drogowy zatwierdzony w 2016 roku oraz pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pełniących funkcję kontrolerów krajowych.
Oprócz prezentacji wygłoszonych przez koordynatorów projektu, uczestnicy mieli możliwość podzielić się sugestiami dotyczącymi dalszego postępu prac, wprowadzania zmian w projekcie, informacji czy promocji. Podczas szkolenia beneficjenci projektu mogli konsultować wszystkie wątpliwości z kontrolerami krajowymi. W efekcie podczas spotkania partnerzy mieli okazję do lepszego zrozumienia transgranicznej specyfiki całego Programu Interreg.
Prezentacje ze spotkania wraz z krótką fotorelację dostępne są pod linkiem.

 

Strednodobá  revízia  projektu Modernizácia  cestného spojenia  Prešov - Bardejov – Gorlice

Dňa 19.01.2018 v sídle Regionálnej správy ciest (Zarząd Dróg Wojewódzkich) v Krakove sa uskutočnilo stretnutie sumarizujúce doterajšie výsledky v projekte"Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov - Gorlice" v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Na podujatí sa zúčastnili poľskí aj slovenskí partneri, ktorí spoločne realizujú cestný projekt schválený v roku 2016 a tiež zamestnanci Malopoľského regionálneho úradu (Małopolski Urząd Wojewódzki) v Krakove, ktorí pôsobia ako národní kontrolóri.
Okrem prezentácií, ktoré  predstavili koordinátori projektu, mali účastníci možnosť podeliť sa o návrhy, ktoré sa  týkajú ďalšieho postupu prác, realizácie zmien v projekte, informácií či propagácie. Počas školenia mohli príjemcovia projektu konzultovať všetky pochybnosti s národnými kontrolórmi. Počas stretnutia mali tak partneri príležitosť lepšie porozumieť cezhraničným špecifikám celého Programu Interreg.
Prezentácie zo stretnutia spolu s krátkym fotografickým prehľadom sú k dispozícii na webovej stránke.

Galeria / Galéria

Przed realizacją / Pred vykonaním

   


W trakcie realizacji / Pri vykonávaní


Po wykonaniu / Po vykonaní