Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III”

Program regionalny

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ”

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III”

Program regionalny

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ”

Informacje ogólne / Všeobecné informácie

Wartość projektu / Suma projektu: 3 629 650,09 €

Wartość dofinansowania / Výška dotácie: 2 131 328,42 €

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-12-0201/19. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019 r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. / Zmluva o poskytnutí dotácie: Zmluva o poskytnutí dotácie č. PLSK.02.01.00-12-0201/19. Podľa rozhodnutia Monitorovacieho Výboru č. 53/2019 z 10.12.2019., v rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Partner Wiodący / Vedúci Partner - Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ - https://www.nowotarski.pl/
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 - Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj - http://www.sucpsk.sk/
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 - Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove

Okres realizacji Projektu wynosi / Plánovaná doba realizácie Projektu:
rozpoczęcie / začiatok - 01.01.2020 r.
zakończenie / ukončenie - 31.12.2021 r.

Ogólna charakterystyka projektu / Všeobecná charakteristika projektu

Obszar transgraniczny na terenie pogranicza Pienińskiego Parku Narodowego wymaga znaczących nakładów finansowych w celu realizacji priorytetu inwestycyjnego w tym „Zwiększenia mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,w tym z węzłami multimodalnymi”, które przyczynią się do rozwoju i ulepszenia aktualnej transgranicznej sieci infrastruktury. Tak więc aby zwiększyć mobilność transgraniczną należy usprawnić połączenia drogowe. Uczynić je technicznie bezpieczniejsze dla podróżujących i poprzez poprawę stanu nawierzchni dążyć do skrócenia czasu podróży. Działania projektowe zostały umiejscowione na obszarze o wysokim potencjale turystycznym mogącym w najbliższym czasie wpłynąć na szybki rozwój współpracy transgranicznej. Bliskość granicy zapewnia dostęp do różnego rodzaju usług zarówno po stronie słowackiej jak i polskiej. Wszystkie te czynniki wpływają na cel poszczególnych działań jakim jest poprawa transgranicznej mobilności za pomocą połączeń drogowych, które na omawianym terytorium nie są w zadowalającym stanie. Obszar przygraniczny wyróżnia się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu o charakterze górskim, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku wysokości nakładów niezbędnych w utrzymaniu i rozwoju sieci drogowej. Przejście graniczne Niedzica–Lysá nad Dunajcem łączy Pieniński Park Narodowy znajdujący się po słowackiej i polskiej stronie, który był pierwszym w Europie i drugim na świecie międzynarodowym parkiem przyrody. Założono, że dzięki rozwojowi ruchu turystycznego oraz zacieśnieniu współpracy transgranicznej między mieszkańcami wzrośnie znacznie tego wyjątkowego przejścia granicznego. Po stronie słowackiej odnowione drogi prowadzą do miejscowości turystycznych. Červený Kláštor wraz z jego średniowiecznymi zabytkami, siedzibą PIENAP oraz kempingiem. Po stronie polskiej zaś jest zamek w Niedzicy, Czorsztyn oraz Jezioro Czorsztyńskie. Realizacja projektu w jasny sposób wskazuje się na transgraniczny charakter oraz poprawi się połączenie z siecią TEN-T po stronie polskiej z korytarzem drogi krajowej nr 7,zaś po stornie słowackiej dróg I/ 77 i I/68 z autostradą D1. Modernizacja dróg poprawi przepustowość oraz podniesie bezpieczeństwo i pozytywnie wpłynie na jakość środowiska.

 

Cezhraničná oblasť v pohraničnom území Pieninského Národného Parku si vyžaduje značné finančné výdavky na realizáciu investičnej priority „Zvyšovanie regionálnej mobility spojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T, vrátane multimodálnych uzlov”, ktoré prispejú k rozvoju a zlepšeniu súčasnej cezhraničnej siete infraštruktúry. Pre zlepšenie cezhraničnej mobility by sa preto mali zlepšiť aj cestné spojenia. Z technického hľadiska v snahe zvýšiť bezpečnosť a skrátiť dobu jazdy je potrebné zlepšiť povrchové podmienky dopravných spojení. Projektové aktivity sa nachádzajú v oblasti s vysokým turistickým potenciálom, ktorý môže v blízkej budúcnosti ovplyvniť rýchly rozvoj cezhraničnej spolupráce. Blízkosť hraníc poskytuje prístup k rôznym typom službám rovnako ako na slovenskej, tak aj na poľskej strane. Všetky tieto faktory ovplyvňujú účel individuálnych akcií, ktorých cieľom je zlepšiť cezhraničnú mobilitu prostredníctvom cestných spojení, ktoré nie sú na danom území v uspokojivom stave. Prihraničný región sa vyznačuje rozmanitým horským terénom, čo má rozhodujúci význam v prípade výšky výdavkov potrebných na udržanie a rozvoj cestnej siete. Hraničný priechod Niedzica-Lysá nad Dunajcom spája Pieninský Národný Park na slovenskej a poľskej strane, ktorý bol prvým v Európe a druhým medzinárodným prírodným parkom na svete. Predpokladá sa, že vďaka možnostiam ďalšieho rozvoja cestovného ruchu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi obyvateľmi sa význam tohto jedinečného hraničného priechodu zvýši. Na slovenskej strane vedú obnovené cesty k turistickým cieľom. Červený Kláštor so stredovekými pamiatkami, sídlom PIENAP a kempingom. Na poľskej strane sa nachádza hrad v Niedzici, Czorsztyn a Czorsztynské Jazero. Realizácia projektu jasne naznačuje cezhraničný charakter a spojenie so sieťou TEN-T na poľskej strane s koridorom štátnej cesty č. 7 a na slovenskej strane ciest I/77 a I/68 s diaľnicou D1. Modernizácia ciest zlepší priechodnosť, zvýši bezpečnosť a pozitívne ovplyvní kvalitu životného prostredia.

Zakres rzeczowy projektu / Vecný rozsah projektu

Projekt zakłada modernizację dróg II/543, DW 969 oraz DP 1638K. Po stronie słowackiej będzie to modernizacja drogi II/ 543 Hniezdne-Spiska Stara Wieś pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka. Po stronie polskiej zaplanowana jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Krośnica oraz DP 1638K Krośnica - Sromowce Niżne. Wszystkie polskie odcinki dróg za pośrednictwem DW 969 łączą się z drogami krajowymi nr 47 i 49 co umożliwia im połączenie z korytarzem sieci TEN-T, natomiast po stronie słowackiej możliwy jest dojazd do autostrady D1 kolejnym korytarzem sieci TEN-T.

Inwestycja realizowana po stronie Województwa Małopolskiego obejmuje 1,52 km przebudowy drogi DW 969 o szerokości – 6,5 m. Planowana przebudowa drogi polegać będzie na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na nośność – 115 kN/oś.

Powiat nowotarski w ramach realizacji inwestycji wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K o długości 1,28 km. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i zwiększenie nośności do 100kN/oś
Preszowski Kraj Samorządowy zaplanował modernizację 3,68 km drogi II/543. Przedmiotowa inwestycja ma zapewnić zwiększenie obciążenia drogi do 100 kN/oś. W związku z modernizacją nastąpi poprawa jakości oraz bezpieczeństwa drogi poprzez uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, słupków kierunkowych, barierek i elementów bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.

 

Projekt zahŕňa modernizáciu ciest II/543, DW 969 a DP 1638K. Na slovenskej strane sa     plánuje modernizácia cesty II/543 Hniezdne-Spiska Stara Wieś medzi oblasťami obcí Hniezdne - Kamienka. Na poľskej strane sa plánuje modernizácia vojvodskej cesty č. 969 v obci Krośnica a DP 1638K Krośnica - Sromowce Niżne. Všetky poľské úseky ciest cez DW 969 sa pripájajú k štátnym cestám č. 47 a 49, ktoré im umožňujú pripojenie k koridoru TEN-T, zatiaľ čo na slovenskej strane je možný prístup k diaľnici D1 iným koridorom TEN-T.

Investícia uskutočnená na strane Małopoľského Vojvodstva zahŕňa 1,52 km rekonštrukcie cesty DW 969 so šírkou 6,5 m. Plánovaná rekonštrukcia cesty bude spočívať v nahradení konštrukčných vrstiev vozovky o nosnosti 115 kN/na nápravu.

V rámci tejto investície rozšíri Nowotarský okres, okresnú cestu č. 1638K o dĺžke 1,28 km. Stavebné práce budú zahŕňať modernizáciu vozovky a zvýšenie nosnosti do 100 kN/na nápravu.
Prešovský Samosprávny Kraj naplánoval modernizáciu 3,68 km cesty II/543. Predmetná Investícia má zabezpečiť zvýšenie cestného zaťaženia do 100 kN/na nápravu.

V súvislosti s modernizáciou sa zlepší kvalita a bezpečnosť cesty doplnením zvislých a vodorovných dopravných značiek, smerových stĺpov, bariér a bezpečnostných prvkov na prechode pre chodcov.

Cele / Ciele

Celem głównym projektu jest poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskiej z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

 
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu komunikácie, cezhraničnej mobility a bezpečnosti komunikácie v poľsko-slovenskom prihraničnom území, vrátane uľahčenia prístupu do cezhraničnej oblasti na pripojenie k sieti TEN-T na slovenskej strane s diaľnicou D1 a na poľskej strane s vnútroštátnou cestou č. 7, čo prispeje k posilneniu cezhraničnej spolupráce. Hlavný cieľ projektu je v súlade s prioritnou osou 2. Udržateľná cezhraničná doprava.

Galeria / Galéria

Przed realizacją / Pred vykonaním

W trakcie realizacji / Pri vykonávaní

         

Po wykonaniu / Po vykonaní