Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Obwodnica Podegrodzia

Szybki wzrost natężenia ruchu, przy jednoczesnym spadku nakładów na rozwój i modernizację połączeń drogowych powoduje postępującą degradację dróg na obszarze województwa. Obecny stan infrastruktury drogowej jest niewystarczający i wymaga poprawy. Stan ten ogranicza dostępność komunikacyjną głównych ośrodków aktywności gospodarczej regionu. Jednym z braków układu komunikacyjnego Małopolski jest...

Obwodnica Dobczyc

Obwodnica Dobczyc przyczyni się do poprawy dojazdu do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 967 i 964. Dodatkowo droga wojewódzka nr 967 poprawia dostępność terenów atrakcyjnych turystycznie – Myślenice-Zarabie, Zalew Dobczycki, Bochnia - co pozwoli na rozwój przemysłu turystycznego i rozbudowę bazy usługowo-noclegowej. Powyższe czynniki wpłynęły na konieczność przygotowanie projektu...

Obwodnica Szczurowej

Istniejąca droga wojewódzka nr 768 łączy drogę krajową nr 7 relacji Kraków-Warszawa w Jędrzejowie z drogą krajową nr 4 relacji Kraków-Rzeszów w Brzesku. Przebiega na obszarze dwóch województw – Świętokrzyskiego i Małopolskiego. W chwili obecnej droga nr 768 pełni funkcję drogi niskiej klasy, prowadzącej zasadniczo ruch lokalny, sporadycznie tranzytowy. Wynika to głównie ze złego stanu nawierzchni drogi, niewłaściwej geometrii drogi, dużej liczby...