Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Obwodnica Zembrzyc

Projektowana obwodnica jest drogą jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową, z dwoma drogami serwisowymi oraz dwoma dwupoziomowymi przejazdami gospodarczymi. Obiekt będzie drogą klasy „G" w większości o przekroju szlakowym tj. składać się będzie z jezdni o nawierzchni bitumicznej, oraz obustronnych poboczy umocnionych kruszywem, powiązany z istniejącym układem komunikacyjnym w formie skrzyżowań zwykłych, oraz dróg...

Obwodnica Proszowic

Projekt jest projektem infrastrukturalnym polegającym na budowie obwodnicy drogowej po północno – zachodniego stronie miasta Proszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów. Projektowana obwodnica będzie drogą klasy G, jedno jezdniową o dwóch pasach ruchu - szerokość jezdni 7,0 m. Całość projektowanej obwodnicy o długości 3,181 km przebiega po nowej trasie z pominięciem terenów zabudowanych.

Modernizacja DW 776 Kraków - Proszowice - Ostrów

Droga wojewódzka nr 776 stanowi ważny element układu transportowego w północno - wschodniej części Małopolski oraz trzon układu drogowego gmin Kocmyrzów - Luborzyca, Koniusza, Proszowice. Umożliwia dostęp do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego i Krakowa mieszkańcom północno - wschodniej części województwa oraz umożliwia bezpośredni dojazd do województwa świętokrzyskiego, do m. Kazimierza Wielka, Wiślica i Busko - Zdrój.