Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Wojnicza”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Wojnicza”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 48.463.354,07 PLN

Wartość dofinansowania: 41.065.557,91 (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1062/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica Wojnicza” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 27.12.2010 r.;
zakończenie 30.06.2015 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest niska dostępność komunikacyjna Wojnicza.

Istotnym obszarem problemowym jest niski standard techniczny i funkcjonalny większości dróg, który wynika głównie z faktu prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego nieprzystosowanymi do tego drogami publicznymi. Niski poziom obsługi transportu wyraża się m.in. wydłużeniem czasu podróży oraz spadkiem płynności przejazdu przez obszary zabudowane i centrum miasta.

Problemy

Problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

 1. Utrudniona przejezdność przez miejscowości z powodu niedostatecznej przepustowości wewnętrznego układu komunikacyjnego.
  Specyfiką miasta Wojnicz są stosunkowo duże potoki ruchu tranzytowego, zwłaszcza ciężarowego. Średniodobowe natężenie ruchu na DW nr 975 przebiegającej przez Wojnicz na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2010 wahało się od 1 753 do 7 711 pojazdów/dobę przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu na poziomie 6,9 do 12,9%. Na terenie Wojnicza następuje spiętrzenie ruchu tranzytowego z dróg oraz ruchu miejskiego, co przyczynia się do wydłużenia czasu przejazdu przez miasto obniżając tym samym poziom zarówno jego atrakcyjności zamieszkania, jak i atrakcyjności inwestycyjnej.
 2. Niski poziom bezpieczeństwa drogowego.
  Istniejący odcinek drogi charakteryzuje się występowaniem licznych skrzyżowań i zjazdów na posesje oraz łukami o małych promieniach. Znaczne natężenie ruchu w nieprzystosowanym do tego obszarze centrum miasta powoduje liczne niedogodności zarówno dla kierowców, jak i dla mieszkańców Wojnicza. Zła jakość nawierzchni przy dużym ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych poruszających się z coraz większą prędkością powoduje wzrost ilość wypadków drogowych z ciężkimi skutkami. Ograniczanie zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie to jeden z bardzo ważnych warunków osiągnięcia wspomnianego celu, tym bardziej istotne są przedsięwzięcia, które będą do niego dążyć m.in. poprzez poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej.
 3. Niska jakość parametrów techniczno – użytkowych DW nr 975.
  Aktualny stan techniczny DW nr 975 uznać należy za niesatysfakcjonujący. Niska jakość drogi stanowi źródło problemów dla wszystkich uczestników ruchu. Pojawiają się trudności w transporcie lokalnym. W wyniku przeglądu przeprowadzonego w roku 2011 na DW nr 975 stwierdzono, iż:
  - na odcinku o dł. ok. 11,36 km (15% drogi) zachodzi potrzeba wykonania zabiegów utrzymaniowych do wielkości 20% powierzchni, nawierzchnia wykazuje niewielkie odkształcenia i spękania.
  - na odcinku o dł. ok. 39,13 km (51% drogi) stan nawierzchni jest zły, ponad 20% powierzchni wykazuje znaczne odkształcenia, co wskazuje na utratę jej nośności.
 4. Niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej spowodowany brakami w infrastrukturze komunikacyjnej oraz dostępności transportowej lokalnych stref aktywności gospodarczej. Droga wojewódzka nr 975 stanowi ciąg komunikacyjny łączący gminy położone we wschodniej części województwa małopolskiego z ośrodkami centralnymi jak Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Nowy Sącz. Droga stanowi połączenie z siecią dróg krajowych nr 4, nr 73 i nr 75 oraz drogami wojewódzkimi nr 973, 964 i 980. Stanowi również dojazd do korytarza transeuropejskiego TINA III.

Realizacja projektu zakłada budowę obwodnicy Wojnicza o długości 7,05 km wraz z infrastrukturą drogową. Obwodnica będzie drogą klasy G, dwupasmową, o szerokości 7,0 m, z poboczami szerokości 1,5 m oraz chodnikami o szerokości 2,0 m.

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • roboty ziemne,
 • przebudowę sieci kolidujących z inwestycją,
 • wykonanie korpusu drogowego,
 • przebudowę dróg bocznych na skrzyżowaniach,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • budowa ekranów akustycznych,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu: skrzyżowania skanalizowane, ronda, przejścia i azyle dla pieszych, chodniki i pobocza, bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe.

Realizacja przedsięwzięcia skutkować będzie poprawą warunków komunikacyjnych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest szczególnie istotna w kontekście podniesienia atrakcyjności zamieszkania oraz atrakcyjności inwestycyjnej powiatu tarnowskiego, w szczególności zaś gminy Wojnicz.

Cele

Inwestycja umożliwi osiągnięcie wielu celów ogólnych odnoszących się do regionalnej problematyki z obszaru transportu i komunikacji. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 • poprawa sieci komunikacyjnej i infrastruktury drogowej na terenie gminy Wojnicz,
 • poprawa skomunikowania lokalnego układu transportowego z drogą krajową nr 4, 73 i 75,
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 973, 964 oraz 980,
 • poprawa dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Wojnickiego Zielonego Parku Technologicznego o powierzchni 153 ha oraz zlokalizowanych w Tarnowie Zielonego Parku Przemysłowego „Kryształowy” o powierzchni 357 ha, Parku Przemysłowego „Czysta I’ i „Czysta II” o pow. 40 ha, Parku Przemysłowego „Mechaniczny” o pow. 20 ha.
 • poprawa dostępności do stref aktywności turystycznej, w tym: Rezerwatu „Panieńska Góra”, Ciężkowicko – Rożnowskego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki , gdzie znajduje się łącznie 515 miejsc noclegowych,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji, zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalności podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze