Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 19 313 669,64 PLN

Wartość dofinansowania: 15 711 664,59 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1037/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo ” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie  - 14.06. 2011 r.
zakończenie - 30.12. 2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka 774 stanowi ważne połączenie komunikacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Realizacja projektu jest uzasadniona ze społeczno - ekonomicznego punktu widzenia i rozwiązuje istotne problemy użytkowników drogi, zarządcy drogi  oraz lokalnej społeczności. Realizacja projektu ograniczy uciążliwości związane z ruchem kołowym. Dzięki przywróceniu odpowiednich parametrów technicznych na przebudowywanych 6 skrzyżowaniach ruch samochodowy będzie mógł przebiegać sprawniej. W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu: skrzyżowania typu ronda, przejścia dla pieszych, chodniki i pobocza, oznakowanie poziome i pionowe.

Problemy

Kluczowe problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

 1. zwiększenie natężenia ruchu w ciągu DW 774
 2. niska przepustowość DW 774
 3. wydłużony czas przejazdu DW 774, szczególnie do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach
 4. pogorszenie warunków bezpieczeństwa poruszających się po drodze ( duża ilość zdarzeń drogowych)
 5. rosnące koszty transportu drogowego
 6. podwyższenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych przez wzmożony ruch pojazdów
 7. ryzyko ograniczenia dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych pod względem zamieszkania gmin o dużym potencjale turystycznym - Liszki, Zabierzów

Zakres rzeczowy

Realizacja projektu zakłada  przebudowę 6 skrzyżowań zlokalizowanych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 774 od skrzyżowania z ul. Krakowską w miejscowości Balice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 w miejscowości Kryspinów wraz z budową, przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę następujących skrzyżowań:

 1. skrzyżowanie DW 774 ( odc.ref.030 km 0+000) z drogą powiatową nr 2121K klasy Z ( km ok.2+415) relacji Mydlniki-Balice-Brzoskwinia-Krzeszowice ( ul. Krakowska)
 2. skrzyżowanie DW 774 ( odc.ref.030 km ok.1+276, ul. Na Lotnisko) z łącznicą autostrady A4 typu bezpośredniego węzła Balice II ( kier. Lotnisko Balice i Kraków Południe)
 3. skrzyżowanie DW 774 ( odc.ref.030 km ok.1+450, ul. Na Lotnisko) z łącznicą autostrady A4 typu pół-bezpośredniego węzła Balice II ( kier. Lotnisko Balice i Kraków Północ)
 4. skrzyżowanie DW 774 ( odc.ref.030 km ok.2+017) z ul. Medweckiego
 5. skrzyżowanie DW 774 ( odc. ref.030 km ok.4+619) z drogą powiatową nr 2260K klasy Z ( km ok.4+121 ul. Olszanicka)
 6. skrzyżowanie DW 774 z DW 780 w Kryspinowie

Przebudowa obejmuje zmianę geometrii skrzyżowań, przebudowę i budowę odcinków chodników, zatok autobusowych, przebudowę przepustów oraz zjazdów w rejonie przedmiotowych skrzyżowań, budowę prawidłowego odwodnienia.

Cele

Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne DW 774 poprzez przebudowę/rozbudowę 6 skrzyżowań.

 • poprawa skomunikowania lokalnego układu transportowego z autostradą A4 poprzez węzeł Balice I i Balice II w tym z zachodnią autostradową obwodnicą Krakowa oraz z drogą krajową nr 79,
 • poprawa dostępności do drogi wojewódzkiej nr 780 oraz dróg powiatowych nr: K2121, K 2260,
 • poprawa dostępności do strefy aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w tym Kraków Business Park w Zabierzowie,
 • poprawa dostępności do stref aktywności turystycznej, w tym miasta Kraków,
 • dostosowanie przepustowości DW 774 do zwiększonego natężenia ruchu,
 • skrócenie czasu przejazdu DW 774 szczególnie do Międzynarodowego portu Lotniczego w Balicach,
 • skrócenie czasu przejazdu DW 780 ( modernizacja polegająca na przebudowie skrzyżowania na rondo w Kryspinowie),
 • wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego ( w szczególności w sołectwach Kryspinów i Balice),
 • spadek kosztów transportu drogowego ( zarówno osób jak i towarów),
 • zmniejszona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów ( za sprawą upłynnienia ruchu na rondach oraz budowy odwodnienia),
 • poprawa estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

Galeria