Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 9.526.981,50 PLN

Wartość dofinansowania: 7.323.227,36 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1326/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 z późn. zm.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 21.12.2012 r.
zakończenie - 30.12.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 964 stanowi jedną z najdłuższych dróg wojewódzkich w Małopolsce. Droga krzyżuje się z autostradą A4, drogami krajowymi nr 4, 28 i 75, drogami wojewódzkimi nr 768, 775, 965, 966, 967 oraz 975.

Należy również do jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg wojewódzkich w regionie (w 2011 r. - 238 kolizji, 49 wypadków, 3 ofiary śmiertelne).

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ruchu drogowego, w szczególności pojazdów ciężkich, dla centrum miasta Wieliczka.

W projekcie zastosowane zostały elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu: skrzyżowania typu rondo, skrzyżowanie skanalizowane, przejścia i azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome.

Modernizowana droga wojewódzka nr 964 umożliwia dojazd do strefy turystycznej (miasto Wieliczka - 611 miejsc noclegowych) oraz stref aktywności gospodarczej (Niepołomicka Strefa Inwestycyjna - 500 ha, Strefa Przemysłowa "Zielonych Dobczyc” - 51 ha).

Problemy

Głównym zdefiniowanym problem determinującym realizację projektu jest niska przepustowość i płynność ruchu oraz ograniczone bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na odcinku DW 964 w Wieliczce.

Powyższy problem generuje następujące skutki:

 • Zwiększone natężenie ruchu na odcinku DW 964 w Wieliczce;
 • Niska przepustowość DW 964;
 • Znacznie wydłużony czas przejazdu DW 964 przez centrum Wieliczki, szczególnie w porze szczytu komunikacyjnego;
 • Pogorszone warunki bezpieczeństwa poruszających się po drodze (duża ilość zdarzeń drogowych);
 • Rosnące koszty transportu drogowego;
 • Podwyższona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych przez wzmożony ruch pojazdów;

Zakres rzeczowy

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę odcinka DW nr 964 na odcinku długości 810 m od km 36+565 do km 37+375 wraz z rozbudową istniejących skrzyżowań:

 • ul. Lednickiej (DW 964) z ul. Gdowską (DW 966) i ul. Słowackiego w km 36+673 na skrzyżowanie typu małe rondo, dł. ok. 275 m
 • ul. Asnyka (DW 964) z ul. Piłsudskiego na skrzyżowanie typu małe rondo, dł. ok. 195 m oraz modernizacją odcinka DW 964 na dł. ok 340 m polegająca na modernizacji nawierzchni bitumicznej, chodników, muru oporowego, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, skrzyżowań z bocznymi ulicami.

Cele

Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa na DW 964 w Wieliczce.

Cele ogólne projektu to:

 • Dostosowanie przepustowości DW 964 do zwiększonego natężenia ruchu;
 • Skrócenie czasu przejazdu DW 964 szczególnie do zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”;
 • Wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na DW 964 w Wieliczce;
 • Dostosowanie infrastruktury skrzyżowań w ciągu DW 964 w Wieliczce do ruchu wielkogabarytowego (autobusy i samochody o ładowności powyżej 3,5 tony);
 • Spadek kosztów transportu drogowego (zarówno osób jak i towarów);
 • Zmniejszona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów (za sprawą upłynnienia ruchu na drodze i skrzyżowaniach);
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Wieliczka i zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”;
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej województwa małopolskiego i gminy Wieliczka;
 • Poprawa atrakcyjności województwa małopolskiego i gminy Wieliczka jako potencjalnego miejsca zamieszkania;
 • Wzrost dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz Strefy Przemysłowej "Zielonych Dobczyc”.

Galeria