Drukuj

Tytuł projektu: „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość projektu: 9.526.981,50 PLN

Wartość dofinansowania: 7.323.227,36 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1326/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 z późn. zm.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 21.12.2012 r.
zakończenie - 30.12.2015 r.


Droga wojewódzka nr 964 stanowi jedną z najdłuższych dróg wojewódzkich w Małopolsce. Droga krzyżuje się z autostradą A4, drogami krajowymi nr 4, 28 i 75, drogami wojewódzkimi nr 768, 775, 965, 966, 967 oraz 975.

Należy również do jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg wojewódzkich w regionie (w 2011 r. - 238 kolizji, 49 wypadków, 3 ofiary śmiertelne).

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ruchu drogowego, w szczególności pojazdów ciężkich, dla centrum miasta Wieliczka.

W projekcie zastosowane zostały elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu: skrzyżowania typu rondo, skrzyżowanie skanalizowane, przejścia i azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome.

Modernizowana droga wojewódzka nr 964 umożliwia dojazd do strefy turystycznej (miasto Wieliczka - 611 miejsc noclegowych) oraz stref aktywności gospodarczej (Niepołomicka Strefa Inwestycyjna - 500 ha, Strefa Przemysłowa "Zielonych Dobczyc” - 51 ha).


Głównym zdefiniowanym problem determinującym realizację projektu jest niska przepustowość i płynność ruchu oraz ograniczone bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na odcinku DW 964 w Wieliczce.

Powyższy problem generuje następujące skutki:


Zakres opracowania obejmuje rozbudowę odcinka DW nr 964 na odcinku długości 810 m od km 36+565 do km 37+375 wraz z rozbudową istniejących skrzyżowań:


Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa na DW 964 w Wieliczce.

Cele ogólne projektu to: