Drukuj

Tytuł projektu: „System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość całkowita projektu: 4 810 943,42 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej: 3 237 702,37 PLN
Udział budżetu województwa: 1 573 241,05 PLN

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 24.02.2011 r.
zakończenie 29.11.2013 r.


W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w chwili obecnej potencjał technologiczny posiadany przez ZDW oraz JT jest wystarczający dla prowadzenia jedynie działań administracyjno-biurowych. Podstawowym problem jest jednak brak mobilnych jednostek sprzętowych, których posiadanie jest koniecznością w realiach powszechnej cyfryzacji procesów administracyjnych oraz gospodarki opartej w dużym stopniu na wiedzy. Uzupełnienia wymagają także zasoby sprzętu stacjonarnego. Zidentyfikowano brak wystarczającej infrastruktury serwerowej w postaci wydajnych jednostek sprzętowych oraz konieczności zwiększenia przepustowości istniejących łączy internetowych. Stworzenie środowiska pracy opartego na nowoczesnych systemach zarządzania, w dużej mierze wykorzystujących technologie GIS/CAD w połączeniu z bazami danych, wymaga uzupełnienia także o wydajne stacje robocze - wydajne pod względem mocy obliczeniowej poszczególnych jednostek, ale także umożliwiające efektywną pracę.

Zarząd Dróg Wojewódzkich pomimo wciąż postępującej informatyzacji urzędu wymaga realizacji projektu pn. System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego jako działania wymierzonego w precyzyjnie określone obszary funkcjonowania, pominięte w procesach informatyzacji głównie z uwagi na konieczność kierowania inwestycji w samą infrastrukturę drogową.

W 2011 r. rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego, w ramach której wyłoniono Wykonawcę systemu i 28.02.2012 podpisano umowę na jego realizację.


W ramach projektu zintegrowane zostały istniejące oraz nowe systemy a także stworzona została hurtownia danych wspierana systemem GIS, co umożliwiło budowę bazy danych o infrastrukturze drogowej wykorzystywanej zarówno przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednostki terenowe, ale także dzięki zastosowaniu otwartych standardów, możliwym stała się pełna wymiana danych z innymi jednostkami. Stworzenie hurtowni danych gromadzącej informacje z systemów informatycznych, wspieranej przez system GIS, umożliwiło stworzenie narzędzi e-administracji, poprzez które dane dotyczące dróg stały się dostępne za pośrednictwem sieci internet.

Wykonane i wdrożone zostały systemy przeznaczone do wspomagania działań związanych z ewidencją działek stanowiących pas drogowy oraz działek przyległych, ewidencją pasa drogowego, oraz rozbudowany został system utrzymania dróg wspomagający działania związane z zimowym utrzymaniem dróg. Ponadto zbudowany został system dokumentu elektronicznego, baza danych o znakach drogowych i urządzeniach BRD oraz system wspomagania komunikacji zbiorowej. Zakres rzeczowy projektu objął kompletne wyposażenie ZDW oraz JT zarówno w sprzęt komputerowy stacjonarny jak i mobilny oraz urządzenia lokalizacji GPS zintegrowane z modułami GSM jak i narzędzia informatyczne. Stworzony system posiada cechy skalowalności i otwartości w celu łatwej rozbudowy czy też modyfikacji a także integrację z innymi systemami.

Realizacja projektu objęła następujące etapy:

  1. Rozbudowa Systemu Utrzymania Dróg Wojewódzkich
  2. Rozbudowa infrastruktury serwerowej
  3. Dostawa sprzętu komputerowego
  4. Dostawa oprogramowania CAD
  5. Opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania wraz z opracowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem systemu hurtowni danych
  6. Szkolenia użytkowników systemów
  7. Szkolenie administratorów systemu

Celem bezpośrednim projektu jest:

Usprawnienie systemu zarządzania ruchem i stanem dróg Małopolski poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych wykorzystujących technologie GIS/GPS wraz z wymaganą infrastrukturą sprzętową bezpośrednio w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz w Rejonach Dróg Wojewódzkich – jednostkach terenowych.

Osiągnięcie celu bezpośredniego poniesie za sobą w konsekwencji osiągnięcie celów szczegółowych: