Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 39 615 651,10 PLN

Wartość dofinansowania: 31 586 192,17 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu) 

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1325/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 15.05.2013 r.
zakończenie - 30.09.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zadanie obejmuje budowę drogi wojewódzkiej nr 768 klasy „G” na odcinku od węzła „Brzesko”  na autostradzie A4 (wykonanego w ramach budowy autostrady A4) do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691, o długości ok. 4 305 m.

Początek budowanej drogi w rejonie autostradowego węzła „Brzesko”. Koniec budowanej drogi w  m. Mokrzyska przysiółek Wielgoszówka, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 250691 – ul. Zagrodzka.

Projekt jest realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (aktualizacja dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID i wykonanie robót). Dnia 10.10.2013 r. została podpisana umowa z firmą wykonawczą Skanska S.A.

Cała inwestycja „Budowa połączenia autostrady A4 na odcinku Kraków –Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce – Brzesko”, docelowo będzie zrealizowana w dwóch etapach. Etap I będzie polegał na budowie drogi od węzła „Brzesko” do skrzyżowania z drogą gminną nr  250691. Do momentu ukończenia Etapu II połączenie wybudowanej w ramach Etapu I drogi z istniejącą drogą wojewódzką nr 768 nastąpi poprzez odcinek drogi gminnej nr 250691 w m. Mokrzyska.

Budowa drogi ma na celu uzyskanie bezpośredniego dojazdu do autostrady A4 z terenów po jej północnej stronie oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z m. Mokrzyska, a tym samym na istniejącym odcinku DW 768 uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

 • budowę odcinka drogi wojewódzkiej DW nr 768 jednojezdniowej, dwupasmowej, o długości ok. 4,3 km,
 • budowa dróg serwisowych,
 • zmianę przebiegu dróg poprzecznych,
 • budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz drogą gminną,
 • budowę estakady składającej się z trzech konstrukcji inżynierskich, to jest:
  1. mostu drogowego nad rzeką Uszewka zespolonego z przejściem dolnym dla średnich zwierząt,
  2. wiaduktu drogowego nad drogą gminną - ul. Trakt Królewski,
  3. murów oporowych na dojazdach do obiektów mostowych jak w p. a/ i p. b/
 • budowę obiektów inżynierskich (przepusty, przejścia dla zwierząt),
 • budowę chodników oraz zatok autobusowych,
 • przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Cele

Podstawową funkcją nowego układu drogowego jest zapewnienie kierującym i podróżnym możliwość przemieszczania się w warunkach jak najbardziej bezpiecznych przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości, a więc tym samym efektywności pracy układu. Wymagania podstawowe bezpieczeństwa konstrukcji będą spełnione uwzględniając geotechniczne warunki posadowienia oraz warunki techniczne. Bezpieczeństwo użytkowników będzie spełnione poprzez zaprojektowanie geometrii układu drogowego w zakresie wysokościowym oraz sytuacyjnym, a także konstrukcji nawierzchni. Jako elementy bezpieczeństwa będą projektowane przejścia dla pieszych oraz bariery ochronne.

Inwestycja zajmuje istotne miejsce w hierarchii powiązań układu drogowego w skali regionu. Realizacja Projektu poprawi dostępność do nowobudowanej autostrady A4 (węzeł autostradowy „Brzesko”). Droga wojewódzka nr 768 łączy się bezpośrednio z DW nr 964 oraz powiązana jest z drogami powiatowymi i gminnymi.

W związku z realizacją projektu nastąpi poprawa dostępności do stref aktywność gospodarczej:

 • Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, powierzchnia 42,7 ha,
 • Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, powierzchnia 500 ha
 • Nowobrzeski Obszar Gospodarczy, powierzchnia 38 ha
 • Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy” w Tarnowie, powierzchnia 357 ha,
 • Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu, powierzchnia 153 ha.

Budowa drogi ma na celu uzyskanie bezpośredniego dojazdu do autostrady A4 z terenów po jej północnej stronie oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z m. Mokrzyska, a tym samym na istniejącym odcinku DW 768 uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie połączenia usprawniającego ruch tranzytowy oraz lokalny ciężki. W projekcie można wyróżnić również cele bezpośrednio związane z systemem transportowym w Gminie Brzesko i których osiągnięcie będzie wiązało się dla Beneficjenta z korzyściami po zakończeniu inwestycji. Są to przede wszystkim:

 • poprawa dostępności do autostrady A4.
 • skrócenie czasu przejazdu w ruchu pasażerskim i rowerowym, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tranzytowego
 • poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzesko
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum miejscowości Mokrzyska, ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkół i innych budynków użyteczności publicznej – oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu pieszego i lokalnego
 • przeniesienie ruchu tranzytowego z sołectwa Mokrzyska i terenu miejskiego Brzesko na nowy przebieg DW 768 (w obszarach niezamieszkałych)
 • poprawa warunków środowiskowych – obniżenie poziomu zanieczyszczeń komunikacyjnych, hałasu na drodze wojewódzkiej 768
 • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na istniejącą zabudowę – wyeliminowanie drgań związanych z ruchem tranzytowym i lokalnym ciężkim
 • likwidacja "wąskich gardeł" w gminie Brzesko i jej okolicach
 • poprawa komfortu jazdy w ciągu drogi wojewódzkiej 768 oraz na drogach gminnych bezpośrednio powiązanych funkcjonalnie z drogą wojewódzką
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej 768.

Galeria