Drukuj

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość projektu: 39 615 651,10 PLN

Wartość dofinansowania: 31 586 192,17 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu) 

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1325/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 15.05.2013 r.
zakończenie - 30.09.2015 r.


Zadanie obejmuje budowę drogi wojewódzkiej nr 768 klasy „G” na odcinku od węzła „Brzesko”  na autostradzie A4 (wykonanego w ramach budowy autostrady A4) do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691, o długości ok. 4 305 m.

Początek budowanej drogi w rejonie autostradowego węzła „Brzesko”. Koniec budowanej drogi w  m. Mokrzyska przysiółek Wielgoszówka, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 250691 – ul. Zagrodzka.

Projekt jest realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (aktualizacja dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID i wykonanie robót). Dnia 10.10.2013 r. została podpisana umowa z firmą wykonawczą Skanska S.A.

Cała inwestycja „Budowa połączenia autostrady A4 na odcinku Kraków –Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce – Brzesko”, docelowo będzie zrealizowana w dwóch etapach. Etap I będzie polegał na budowie drogi od węzła „Brzesko” do skrzyżowania z drogą gminną nr  250691. Do momentu ukończenia Etapu II połączenie wybudowanej w ramach Etapu I drogi z istniejącą drogą wojewódzką nr 768 nastąpi poprzez odcinek drogi gminnej nr 250691 w m. Mokrzyska.

Budowa drogi ma na celu uzyskanie bezpośredniego dojazdu do autostrady A4 z terenów po jej północnej stronie oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z m. Mokrzyska, a tym samym na istniejącym odcinku DW 768 uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:


Podstawową funkcją nowego układu drogowego jest zapewnienie kierującym i podróżnym możliwość przemieszczania się w warunkach jak najbardziej bezpiecznych przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości, a więc tym samym efektywności pracy układu. Wymagania podstawowe bezpieczeństwa konstrukcji będą spełnione uwzględniając geotechniczne warunki posadowienia oraz warunki techniczne. Bezpieczeństwo użytkowników będzie spełnione poprzez zaprojektowanie geometrii układu drogowego w zakresie wysokościowym oraz sytuacyjnym, a także konstrukcji nawierzchni. Jako elementy bezpieczeństwa będą projektowane przejścia dla pieszych oraz bariery ochronne.

Inwestycja zajmuje istotne miejsce w hierarchii powiązań układu drogowego w skali regionu. Realizacja Projektu poprawi dostępność do nowobudowanej autostrady A4 (węzeł autostradowy „Brzesko”). Droga wojewódzka nr 768 łączy się bezpośrednio z DW nr 964 oraz powiązana jest z drogami powiatowymi i gminnymi.

W związku z realizacją projektu nastąpi poprawa dostępności do stref aktywność gospodarczej:

Budowa drogi ma na celu uzyskanie bezpośredniego dojazdu do autostrady A4 z terenów po jej północnej stronie oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z m. Mokrzyska, a tym samym na istniejącym odcinku DW 768 uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie połączenia usprawniającego ruch tranzytowy oraz lokalny ciężki. W projekcie można wyróżnić również cele bezpośrednio związane z systemem transportowym w Gminie Brzesko i których osiągnięcie będzie wiązało się dla Beneficjenta z korzyściami po zakończeniu inwestycji. Są to przede wszystkim: