Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 8.443.881,14 PLN

Wartość dofinansowania: 5.169.399,80 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1327/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce” w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 27.12.2012 r.
zakończenie - 30.12.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Projekt Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce zakłada budowę dedykowanego systemu informatycznego składającego się z urządzeń stanowiących inteligentną infrastrukturę, umieszczonych na wybranych drogach oraz wielowymiarowego portalu informacji drogowej wraz z aplikacjami dedykowanymi dla użytkowników dróg. System obejmuje swoim zakresem drogi wojewódzkie oraz krajowe na trasach pomiędzy głównymi miastami Województwa tj. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim i miejscowościami turystycznymi: Piwniczna, Muszyna i Krynica Zdrój oraz odcinek DW nr 774 bezpośrednio przy Porcie Lotniczym Balice. Sieć urządzeń montowanych na drogach to: stacje monitorowania natężenia ruchu, stacje ostrzegania monitorujące warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacje monitoringu wizyjnego, stacje urządzeń klasy ANPR a także tablice informacji drogowej oraz znaki zmiennej treści.

Cele

Celem bezpośrednim projektu jest:

  • stworzenie bazy danych o ruchu drogowym wzbogaconej dodatkowymi danymi, dzięki czemu możliwym będzie przewidywanie natężeń ruchu drogowego, poprzez analizę danych archiwalnych, wzbogacaną pomiarami w czasie rzeczywistym, co w konsekwencji umożliwi efektywne sterowanie ruchem i udostępnienie danych użytkownikom dróg poprzez utworzone aplikacje mobilne;
  • inicjowanie działań służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg, dzięki zastosowaniu urządzeń meteorologicznych wczesnego ostrzegania oraz monitoringiem wizyjnym, co będzie miało bezpośredni wpływ na warunki poruszania się po drogach;
  • umożliwienie inicjowania działań policji i służb ratunkowych, dzięki prowadzeniu, ciągłego monitoringu sytuacji na drogach, a także umożliwi udostępnienie informacji poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych, dzięki którym informacje udostępniane będą innym jednostkom;
  • zmniejszenie zatłoczenia na drogach w regionie, poprzez stałe monitorowanie natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg, zarządzanie ruchem oraz na bieżące informowanie użytkowników/kierowców o warunkach panujących na drogach województwa;

Cele te są zgodne z celami szczegółowymi Działania 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a mianowicie:

  • zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
  • rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli,
  • wykorzystanie ICT do poprawy efektywności pracy administracji publicznej.