Drukuj

Tytuł projektu: „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość projektu: 8.443.881,14 PLN

Wartość dofinansowania: 5.169.399,80 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1327/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce” w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 27.12.2012 r.
zakończenie - 30.12.2015 r.


Projekt Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce zakłada budowę dedykowanego systemu informatycznego składającego się z urządzeń stanowiących inteligentną infrastrukturę, umieszczonych na wybranych drogach oraz wielowymiarowego portalu informacji drogowej wraz z aplikacjami dedykowanymi dla użytkowników dróg. System obejmuje swoim zakresem drogi wojewódzkie oraz krajowe na trasach pomiędzy głównymi miastami Województwa tj. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim i miejscowościami turystycznymi: Piwniczna, Muszyna i Krynica Zdrój oraz odcinek DW nr 774 bezpośrednio przy Porcie Lotniczym Balice. Sieć urządzeń montowanych na drogach to: stacje monitorowania natężenia ruchu, stacje ostrzegania monitorujące warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacje monitoringu wizyjnego, stacje urządzeń klasy ANPR a także tablice informacji drogowej oraz znaki zmiennej treści.


Celem bezpośrednim projektu jest:

Cele te są zgodne z celami szczegółowymi Działania 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a mianowicie: