Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica zachodnia Chrzanowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Obwodnica zachodnia Chrzanowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 20.141.834,06 PLN

Wartość dofinansowania: 12.838.343,14 PLN (85,00 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1007/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica zachodnia Chrzanowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 13.02.2015 r.
zakończenie - 31.12.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest na ul. Śląskiej (DK 79) w km około 388+660 w odległości 600m od węzła autostradowego Byczyna, który umożliwia zjazd z DK 79 na autostradę A-4 w kierunku Krakowa oraz zjazd z autostrady A-4 na DK 79 w kierunku Jaworzna i dalej Katowic. Obwodnica kończy się na włączeniu do ul. Oświęcimskiej (DW 933) w km około 90+488. Zarówno na początku jak i na końcu odcinka przewidziano włączenie do istniejących dróg przy pomocy skrzyżowania typu rondo (w obu przypadkach zaprojektowane jako trójwlotowe) – rondo nr 1 na ul. Śląskiej i nr 2 na ul. Oświęcimskiej. W km około 0+070 projektowana droga przecina drogę gminną (ul. Chełmońskiego), jednak zgodnie z warunkami technicznymi nie ma możliwości wykonania skrzyżowania w tym miejscu. Ze względu na to, iż w stanie istniejącym ul. Chełmońskiego połączona jest z dwóch stron z ul. Śląską, w rejonie przecięcia jej przez obwodnicę wykonane zostaną place do zawracania. Na pozostałym odcinku obwodnicy przewidziano zjazdy publiczne na drogi gospodarcze znajdujące się na terenach leśnych, przewidziano w projekcie 10 przepustów oraz jeden obiekt inżynierski nad drogą gruntową w km 1+888. Wzdłuż całej obwodnicy (po zachodniej stronie), w odległości min. 3,50m od jezdni, biegnąć będzie ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m i nawierzchni asfaltowej. W rejonie rond przewidziano chodniki, przy czym przy rondzie na ul. Śląskiej jest to nowy ciąg, natomiast przy rondzie na ul. Oświęcimskiej będzie to odtworzenie wraz z przełożeniem istniejącego chodnika. W celu bezpiecznego i sprawnego przekraczania obwodnicy przez pieszych, poruszających się wzdłuż ul. Chełmońskiego, zaprojektowano chodnik wykorzystujący przejście dla pieszych na południowym wlocie ronda nr 1. Na obwodnicy przewidziano także dwie zatoki postojowe odpowiednio w km około 1+182 (po wschodniej stronie obwodnicy) i 1+255 (po zachodniej stronie obwodnicy). Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne są optymalne z uwagi na ich nowoczesność i racjonalność ekonomiczną.

Zrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego projektu pozwoli na poprawę płynności ruchu kołowego, pieszych i rowerzystów na terenie Chrzanowa, poprzez przeniesienie części ruchu z centrum miasta na obwodnicę. Równocześnie nastąpi wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Cele

Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa drogowego na DW 933 oraz w centrum Chrzanowa.

Celem ogólne projektu:

 • Przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum Chrzanowa na obwodnicę.
 • Skrócenie czasu przejazdu DW933 w okolicach Chrzanowa (brak konieczności przejazdu przez centrum miasta dla poruszających się w kierunku Oświęcimia i dla poruszających się do autostrady A4 z kierunku Oświęcimia).
 • Wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno w centrum Chrzanowa, jak i na DW933.
 • Usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego, także w zakresie ruchu pieszego i rowerowego.
 • Uzyskanie szybkiego i bezpiecznego połączenia południowo-zachodniej części Chrzanowa z DK79 (ul. Śląska).
 • Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej regionu do ponoszonych obciążeń ruchu tranzytowego.
 • Spadek kosztów transportu drogowego (zarówno osób jak i towarów).
 • Zmniejszona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów w centrum Chrzanowa.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej Chrzanowa (płynny dojazd do centrum miasta) oraz Oświęcimia, sąsiednich miejscowości i autostrady A4 (płynny dojazd DW 933 bez konieczności przejazdu przez centrum Chrzanowa).
 • Poprawa powiązań Chrzanowa z układem komunikacyjnym regionu.
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej województwa małopolskiego i gminy Chrzanów oraz sąsiednich miejscowości.
 • Poprawa atrakcyjności województwa małopolskiego i gminy Chrzanów jako potencjalnego miejsca zamieszkania.
 • Wzrost dostępności komunikacyjnej do stref aktywności gospodarczej: Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu – 45 ha oraz Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej w Chełmku – 27 ha.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze