Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 10.357.855,19 PLN

Wartość dofinansowania: 8.802.608,66 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 387/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 31.12.2012 r.
zakończenie - 31.10.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Usytuowanie DW 981 wraz z jej przedłużeniem w kierunku północnym – DW 977 i DK 73, jako łącznika 4 powiatów i 3 dróg krajowych stanowi o jej strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju całej wschodniej części Małopolski. Takie usytuowanie drogi predysponuje ją do funkcji drogi regionalnej a nawet ponadregionalnej, zapewniającej dostępność komunikacyjną subregionu w relacjach Warszawa-Kielce Tarnów-Krynica. Równocześnie dla ww. gmin stanowi podstawową trasę transportową, łączącą je z siecią drogową województwa i kraju oraz siecią kolejową. DW 981 krzyżuje się z DK 28 i 75 oraz DW 971 i 977.
DW 981 notowana jest w pierwszej dwudziestce najbardziej niebezpiecznych dróg w Małopolsce. Jak wynika z Raportu o stanie BDR na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2013 r. na DW 981: miejsce miało 86 zdarzeń drogowych, 70 kolizji, 16 wypadków; zginęła 1 osoba a 19 zostało rannych. DW 981 na wysokości miejscowości Sędziszowa i Siedliska przebiega równolegle do linii kolejowej Tarnów-Leluchów i przecina ją w dwóch miejscach oddalonych od siebie o niespełna 1,5 km. DW 981 kursują autobusy komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na czterech przystankach autobusowych bez zatok.

Lokalizacja kolizyjnych przejazdów kolejowych w ciągu DW 981, przy wzmożonym ruchu samochodów i autobusów (w tym w dużej mierze autokarów wycieczkowych) znacząco wydłuża czas podróży DW 981 w przypadku oczekiwania na otwarcie przejazdów kolejowych. Dodatkowo kolizyjne przeprawy znacznie zmniejszają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rosnące natężenie ruchu na DW 981, za czym stoi głównie rozwój potencjału turystycznego miejscowości uzdrowiskowych, powoli wyczerpuje przepustowość drogi, co w konsekwencji powoduje duże straty czasu podróżujących, wzrost kosztów eksploatacji i wysoką uciążliwość drogi dla środowiska i mieszkańców m.in. Gminy Bobowa.

Podsumowując, tworzy się następujące drzewo problemów:

Przyczyny:

 • Wzmożony ruch turystyczny w rejonach DW 981 (w tym ruch autobusowy).
 • Dynamiczny rozwój małopolskich miejscowości uzdrowiskowych.
 • Niedostosowanie przepustowości drogi do rozwoju turystycznego i gospodarczego regionu.
 • Przebieg DW 981 na wysokości miejscowości Sędziszowa i Siedliska równoległy do linii kolejowej Tarnów-Leluchów.
 • Zły stan nawierzchni jezdni i chodników.
 • Brak wydzielonych zatok autobusowych.

Problemy:

 • Niska przepustowość i płynność ruchu oraz ograniczone bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na odcinku Sędziszowa - Bobowa ze względu na lokalizację dwóch przejazdów kolejowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981.

Rzeczowy zakres projektu

 • Budowa nowego odcinka DW 981 o szer. 7 m dł. 1,52 km.
 • Rozbudowa istniejącej DW 981 na odcinku 380 mb w celu dowiązania sytuacyjno-wysokościowego nowego odcinka DW 981.
 • Budowa skrzyżowania trzywlotowego DW 981 z DP K1463 oraz DW 981 z drogą gminną.
 • Budowa 6 zatok autobusowych.
 • Budowa chodnika.
 • Budowa zjazdu publicznego oraz 7 zjazdów indywidualnych.
 • Przebudowa drogi gminnej na długości 57 m w związku z budową skrzyżowania DW 981 z drogą gminną.
 • Rozbiórka istniejącego zjazdu indywidualnego wraz z przepustem przy DW 981.
 • Budowa i przebudowa odwodnienia DW 981 na analizowanym odcinku.
 • Zmiana lokalizacji istniejącej kapliczki.
 • Budowa wysp kryjących i rozdzielających na DW 981 oraz na DP.
 • Budowa siedmiu zestawów podczyszczających dla wód opadowych.
 • Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej i sieci elektrycznej SN w zakresie opracowania.
 • Wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją i zagospodarowanie zielenią.
 • Oznakowanie i organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku.

Cele

Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne DW 981 poprzez budowę i przebudowę odcinka drogowego omijającego kolizyjne przejazdy przez linię kolejową. Realizacja celu głównego projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia MRPO na lata 2007-2013, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej IV - Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, której celem głównym jest: Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno- gospodarczemu. Projekt jest zgodny z Działaniem 4.1. Uszczegółowienia MRPO na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury drogowej, którego celem jest: Sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury drogowej.

Cele ogólne projektu:

 • Wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 • Dostosowanie przepustowości DW 981 do zwiększonego natężenia ruchu.
 • Skrócenie czasu przejazdu DW 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa.
 • Spadek kosztów transportu drogowego (zarówno osób jak i towarów).
 • Zmniejszona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Bobowa oraz uzdrowisk w Krynicy, Muszynie, Dolinie Popradu, Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz przejść granicznych Leluchów-Circ oraz Muszynka-Kurov.
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej Województwa Małopolskiego.
 • Poprawa atrakcyjności Woj. Małopolskiego oraz gminy Bobowa jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

Galeria