Drukuj

Tytuł projektu: „Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość projektu: 10.357.855,19 PLN

Wartość dofinansowania: 8.802.608,66 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 387/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 31.12.2012 r.
zakończenie - 31.10.2015 r.


Usytuowanie DW 981 wraz z jej przedłużeniem w kierunku północnym – DW 977 i DK 73, jako łącznika 4 powiatów i 3 dróg krajowych stanowi o jej strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju całej wschodniej części Małopolski. Takie usytuowanie drogi predysponuje ją do funkcji drogi regionalnej a nawet ponadregionalnej, zapewniającej dostępność komunikacyjną subregionu w relacjach Warszawa-Kielce Tarnów-Krynica. Równocześnie dla ww. gmin stanowi podstawową trasę transportową, łączącą je z siecią drogową województwa i kraju oraz siecią kolejową. DW 981 krzyżuje się z DK 28 i 75 oraz DW 971 i 977.
DW 981 notowana jest w pierwszej dwudziestce najbardziej niebezpiecznych dróg w Małopolsce. Jak wynika z Raportu o stanie BDR na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2013 r. na DW 981: miejsce miało 86 zdarzeń drogowych, 70 kolizji, 16 wypadków; zginęła 1 osoba a 19 zostało rannych. DW 981 na wysokości miejscowości Sędziszowa i Siedliska przebiega równolegle do linii kolejowej Tarnów-Leluchów i przecina ją w dwóch miejscach oddalonych od siebie o niespełna 1,5 km. DW 981 kursują autobusy komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na czterech przystankach autobusowych bez zatok.

Lokalizacja kolizyjnych przejazdów kolejowych w ciągu DW 981, przy wzmożonym ruchu samochodów i autobusów (w tym w dużej mierze autokarów wycieczkowych) znacząco wydłuża czas podróży DW 981 w przypadku oczekiwania na otwarcie przejazdów kolejowych. Dodatkowo kolizyjne przeprawy znacznie zmniejszają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rosnące natężenie ruchu na DW 981, za czym stoi głównie rozwój potencjału turystycznego miejscowości uzdrowiskowych, powoli wyczerpuje przepustowość drogi, co w konsekwencji powoduje duże straty czasu podróżujących, wzrost kosztów eksploatacji i wysoką uciążliwość drogi dla środowiska i mieszkańców m.in. Gminy Bobowa.

Podsumowując, tworzy się następujące drzewo problemów:

Przyczyny:

Problemy:Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne DW 981 poprzez budowę i przebudowę odcinka drogowego omijającego kolizyjne przejazdy przez linię kolejową. Realizacja celu głównego projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia MRPO na lata 2007-2013, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej IV - Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, której celem głównym jest: Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno- gospodarczemu. Projekt jest zgodny z Działaniem 4.1. Uszczegółowienia MRPO na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury drogowej, którego celem jest: Sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury drogowej.

Cele ogólne projektu: