Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Olkusza ETAP I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Olkusza ETAP I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 25.588.136,58 PLN

Wartość dofinansowania: 20.088.683,62 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 976/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica Olkusza - Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 06.12.2011 r.;
zakończenie 12.11.2013 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest niska dostępność komunikacyjna Olkusza i zła jakość powiązań komunikacyjnych w regionie. Istotnym obszarem problemowym jest niski standard techniczny i funkcjonalny większości dróg, który wynika głównie z faktu prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego nieprzystosowanymi do tego drogami publicznymi. Niski poziom obsługi transportu wyraża się m.in. wydłużeniem czasu podróży oraz spadkiem płynności przejazdu przez obszary zabudowane i centrum miasta.

Problemy

Problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

 • Niedrożność i niedostosowanie dróg wojewódzkich nr 783 i 791 do ruchu tranzytowego.

Brak obwodnicy miasta stanowi poważne niedogodności dla lokalnych społeczności, jak i pozostałych użytkowników drogi. Ruch tranzytowy odbywa się po korytarzu komunikacyjnym w centrum miasta, co wpływa na niską płynność ruchu, a co za tym idzie na wydłużenie czasu przejazdu. Stwarza to też zagrożenie bezpieczeństwa i szkodzi zabytkowej tkance miasta oraz naraża mieszkańców terenów sąsiadujących z drogą na znaczny hałas generowany przez ruch pojazdów.

 • Niska dostępność komunikacyjna i zła jakość powiązań komunikacyjnych w regionie.

Niedrożność dróg wojewódzkich nr 783 i 791 jest jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności miasta Olkusz oraz całego regionu. Obecny przebieg dróg wojewódzkich przez centrum miasta wpływa na powstawanie barier oddziałujących na dostępność komunikacyjną Olkusza i północno-zachodniej części województwa małopolskiego.

 • Niski poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W związku z ciągłym wzrostem natężenia ruchu drogowego (szczególnie ruchu pojazdów ciężkich), stale następuje pogarszanie się warunków użytkowania drogi. Zwiększone natężenie ruchu w powiązaniu ze znacznymi utrudnieniami jazdy, związanymi ze złymi parametrami drogi, powoduje spadek komfortu jazdy oraz wzrost uciążliwości dla otoczenia.

 • Problemy społeczno – gospodarcze.

Z powodu słabych połączeń drogowych region, jak i sam Olkusz, tracą na atrakcyjności jako miejsce inwestycji i nie w pełni wykorzystują swój potencjał turystyczny i inwestycyjny. Problemy wynikające z tego stanu rzeczy to: niska atrakcyjność inwestycyjna (niedorozwój, zły stan techniczny i niedrożność podstawowego układu sieci drogowej Olkusza jest przyczyną jego niedostatecznej dostępności komunikacyjnej, a tym samym spadku atrakcyjności lokalizacyjnej dla potencjalnych inwestorów) oraz niska atrakcyjność turystyczno–rekreacyjna.

 • Zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Stan aktualny stwarza istotne zagrożenia środowiskowe, wśród których można wymienić pogarszający się klimat akustyczny i rosnącą emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych w obszarze centrum miasta w związku z rosnącym natężeniem ruchu, szczególnie tranzytowego (samochody ciężarowe). Obecnie trasa prowadzi przez ścisłe centrum miasta w sąsiedztwie zabudowy obiektów infrastruktury społecznej, a także zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, powodując przekroczenia standardów środowiskowych w tym obszarze oraz przyczyniając się do generowania istotnych uciążliwości dla lokalnych społeczności.

Realizacja projektu zakłada budowę wschodniej obwodnicy Olkusza o długości 4,7 km wraz z infrastrukturą drogową. Nowa obwodnica będzie drogą klasy G, dwupasmową, o szerokości 7,0 m, z poboczami szerokości 1,5 m oraz chodnikami o szerokości 2,0m.

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
 • roboty przygotowawcze, np. rozbiórka istniejących elementów inżynierskich,
 • prace geodezyjne związane m.in. z wytyczeniem drogi,
 • wycinka zieleni (drzew i krzewów),
 • usunięcie warstwy humusu,
 • roboty ziemne, w tym nadzór archeologiczny,
 • przebudowa sieci kolidujących z inwestycją,
 • wykonanie dróg dojazdowych,
 • wykonanie korpusu drogowego,
 • przebudowa dróg bocznych na skrzyżowaniach,
 • przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowa zjazdów niepublicznych,
 • wykonanie odwodnienia drogi w tym budowa zbiorników retencyjno – infiltracyjnych,
 • wykonanie oświetlenia drogi,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Cele

Realizacja inwestycji umożliwi osiągnięcie wielu celów ogólnych odnoszących się do regionalnej problematyki z obszaru transportu i komunikacji. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 • Poprawa płynności ruchu – Budowa obwodnicy Olkusza i odciążenie centrum miasta z ruchu drogowego, poprawi w sposób istotny warunki ruchu dla pojazdów tranzytowych oraz wpłynie na poprawę warunków ruchu w samym mieście.
 • Krótszy czas przejazdu – W wyniku realizacji inwestycji nastąpi znaczna oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, która będzie rezultatem wyprowadzenia ruchu z centrum miasta nową obwodnicą.
 • Likwidacja „wąskich gardeł”.
 • Dostosowanie parametrów drogi do standardów ruchu ciężarowego.
 • Zwiększenie dostępu obszaru do kluczowych dróg regionu – Poprawa powiązań Olkusza z układem komunikacyjnym regionu nastąpi poprzez budowę obwodnicy łączącej drogi wojewódzkie nr 783 i 791 oraz drogę krajową nr 94.
 • Wyprowadzenie części ruchu lokalnego i tranzytowego z centrum miasta – Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników drogi wmieście (w tym pieszych) na skutek zmniejszenia się natężenia ruchu w centrum i zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych w mieście.
 • Zastosowane rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci bezkolizyjnych skrzyżowań, zaprojektowanie azylów bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, budowa oświetlenia, segregacja ruchu.
 • Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko: cicha nawierzchnia z SMA, odwodnienie drogi, zieleń izolacyjna, ozdobna i dodatkowa, przepusty pod koroną drogi spełniające funkcję przejść dla drobnych zwierząt.
 • Wzrost atrakcyjności terenów w obrębie miasta – Polepszenie dostępności do terenów zlokalizowanych w południowo – wschodniej części miasta, ułatwienie dojazdu do terenów przewidzianych do lokalizacji nowych obiektów.
 • Poprawa dostępności do istniejących stref aktywności gospodarczej – Budowa obwodnicy poprawi dostępność do Wolbromskiej Podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego o powierzchni 16,3 ha.
 • Pełniejsze wykorzystanie potencjału dla rozwoju różnorodnych form turystyki i rekreacji, który wynika ze zróżnicowania krajobrazowego i ciekawych obszarów przyrodniczych w pobliżu Olkusza.
 • Zwiększenie atrakcyjności Olkusza jako miejsca zamieszkania.

Galeria