Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 16.211.290,20 PLN

Wartość dofinansowania: 12.992.015,72 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1581/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 04.10.2013 r.
zakończenie - 30.12.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Projekt Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem w Województwie Małopolskim (MKA) ma na celu stworzenie rozwiązania systemowego integrującego Szybką Kolej Aglomeracyjną (SKA) z transportem publicznym na terenie miasta Kraków oraz Tarnów, a w przyszłości (w ramach etapu nr II – realizacja w ramach RPO 2014-2020) z prywatnym transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego.

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie systemu informatycznego dedykowanego do obsługi transportu zbiorowego na obszarze Województwa Małopolskiego, w tym także jednego spersonalizowanego nowoczesnego nośnika w postaci fizycznej karty zbliżeniowej oraz nośnika w postaci aplikacji dostępnych dla urządzeń mobilnych (telefon, tablet). W pierwszym etapie dla użytkowników MKA dostępne będą usługi świadczone przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Krakowa oraz Tarnowa w zakresie przejazdów okresowych a także usługi, które świadczone będą przez operatora SKA (Szybkiej Kolej Aglomeracyjnej). Małopolska Karta Aglomeracyjna, jako rozwiązanie systemowe obsługiwała będzie realizowane w ramach inwestycji budowy węzłów przesiadkowych parkingi typu Park&Ride. Budowa systemu informatycznego obejmuje także stworzenie dwóch centrów przetwarzania danych obsługujących użytkowników systemu MKA oraz odbywające się w systemie transakcje finansowe. Przewidziano również zakup urządzeń do prowadzenia kontroli biletowych na terenie Miasta Kraków oraz Tarnów, a także w pojazdach SKA na trasach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie. Powyższe wynika z faktu, że istniejący system Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) w chwili obecnej nie obsługuje nowoczesnego nośnika fizycznego (karty zbliżeniowej), a system Tarnowskiej Karty Miejskiej nie obsługuje aplikacji mobilnych, jako nośnika biletu, natomiast Koleje Małopolskie nie posiadają własnego sprzętu. MKA zaprojektowano w taki sposób, aby za jej pomocą możliwym było realizowanie innych usług oferowanych przez administrację samorządową takich jak dostęp do usług publicznych, usług medycznych oraz jako nośnik uprawniający do wstępu do obiektów stanowiących atrakcje turystyczne. Utworzono Punkty Obsługi Klienta (użytkownika systemu MKA) –  jeden na terenie miasta Krakowa oraz trzy na terenie miasta Tarnowa. Sieć akceptacji MKA obejmuje istniejącą infrastrukturę automatów sprzedających bilety na terenie miasta Krakowa i Tarnowa, oraz wykonaną w ramach MKA własną infrastrukturę automatów biletowych, które umieszczone zostały na 15 przystankach SKA, na terenie parkingu typu Park&Ride w Tarnowie oraz na 3 przystankach autobusowych w Tarnowie. Sprzedaż usług dostępnych w ramach systemu MKA realizowana będzie także poprzez dedykowany portal oraz bezpośrednio za pomocą aplikacji mobilnych MKA. Na parkingu typu Park&Ride w Tarnowie umieszczona została niezbędna infrastruktura systemu MKA w celu umożliwienia korzystania z parkingów użytkownikom systemu MKA w sposób automatyczny.

W ramach projektu zakupione zostaną następujące grupy urządzeń:

 • urządzenia dostępu do parkingu Park & Ride,
 • automaty MKA,
 • tablice informacyjne przekazujące informacje o zajętości parkingu,
 • mobilne urządzenia służące do kontroli MKA/iMKA,
 • sprzęt komputerowy służący do obsługi MKA,
 • sprzęt tworzący infrastrukturę serwerową dla dwóch skomunikowanych ze sobą Centrów Przetwarzania Danych.

Głównym celem projektu jest stworzenie wielopłaszczyznowego systemu dedykowanego do obsługi transportu zbiorowego na obszarze Województwa Małopolskiego, jednocześnie integrującego istniejące systemy, będącego kompatybilnym z obecnie stosowanymi standardami w integrowanych systemach i wykorzystującego infrastrukturę istniejących systemów umożliwiając użytkownikom zarówno systemu MKA jak i systemów integrowanych, korzystanie z usług oferowanych lokalnie jak i usług globalnych – zintegrowanych.

Cele projektu

Celem ogólne projektu jest:

 • wspieranie rozwoju woj. małopolskiego, poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze zarządzania komunikacją publiczną,
 • zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych do świadczenia usług w systemie publicznym,
 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko,
 • poprawa jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego,
 • rozwój współpracy oraz podniesienie jakości i skuteczności dostarczania aktualnych informacji dotyczących komunikacji zbiorowej pasażerom oraz podmiotom zaangażowanym w masowy przewóz ludności (przewoźnicy, organizatorzy transportu publicznego),
 • stworzenie efektywnego modelu zarządzania, poprzez wykorzystanie rozwiązań informatycznych dostosowanych do potrzeb chwili oraz skalowanych w perspektywie rozwoju komunikacji publicznej.

Przedstawione cele główne zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

 • podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski – cechy te określają pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej;
 • poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju – realizacja tego celu zorientowana jest na stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia – co decyduje o spójności regionu jako bezpiecznym i przyjaznym miejscu zamieszkania i pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności;
 • rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski – jest to niezbędny instrument osiągania pozytywnych zmian w regionie, mający na celu wzmocnienie zdolności absorpcji środków z programu.

Galeria