Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska - Morskie Oko”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska - Morskie Oko”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 6.747.293,59 PLN

Wartość dofinansowania: 5.733.072,09 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1744/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska – Morskie Oko” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 27.06.2013 r.
zakończenie - 28.12.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska ponadlokalną sieć dróg tworzą:

 • droga krajowa nr 49,
 • droga wojewódzka nr 960, do przejścia granicznego w Łysej Polanie,
 • droga wojewódzka nr 961 Poronin - Bukowina Tatrzańska.

Dostęp do szlaków drogowych o znaczeniu regionalnym i krajowym powoduje występowanie wielu problemów komunikacyjnych, bezpośrednio powodowanych dużym obciążeniem ruchu. W odniesieniu do niniejszego projektu do najważniejszych problemów należą:

 • Nadmierny przepływ ruchu tranzytowego przez obszar gminy. Ruch odbywa się głównie DW 960, DW 961 i DK 49, drogi ze względu na ponoszone obciążenia charakteryzuje częściowo zły stan techniczny. Duże, niedostosowane do warunków infrastrukturalnych, natężenie ruchu skutkuje pogarszaniem się stanu technicznego dróg oraz dużymi niedogodnościami dla społeczności lokalnej (nadmierny hałas i drgania, zmniejszone bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, wydłużony czas przejazdu, rosnące koszty transportu),
 • Postępująca niedrożność regionalnych szlaków komunikacyjnych i zła jakość regionalnych powiązań komunikacyjnych będąca wypadkową przenoszenia niedrożności ruchu DW 960 i DW 961 na połączone drogi regionalne i lokalne oraz wzrostu ruchu turystycznego.
 • Niski poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2014 r. na DW 960 miejsce miały 23 zdarzenia drogowe (3 wypadki i 20 kolizji), na DW 961 miejsce miało 30 zdarzeń drogowych (3 wypadki i 27 kolizji).
 • Ograniczenie atrakcyjności turystycznej i społeczno-gospodarczej gminy Bukowina Tatrzańska i całego regionu. Obecny przebieg dróg wojewódzkich wpływa na powstawanie barier oddziałujących na dostępność komunikacyjną w szczególności obszarów najbardziej atrakcyjnych turystycznie – jak Morskie Oko.
 • Pogarszanie się stanu środowiska naturalnego. Stan aktualny stwarza istotne zagrożenia środowiskowe, wśród których można wymienić pogarszający się klimat akustyczny i rosnącą emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych w obszarze gminy w związku z rosnącym natężeniem ruchu (szczególnie samochodów ciężarowych i autobusów). Zagrożenie jest tym bardziej istotne, że duży obszar gminy leży w sieci Natura 2000.

Problemy:

 • Niska przepustowość i płynność ruchu oraz ograniczone bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na odcinku DW 960 i DW 961 w gminie Bukowina Tatrzańska.

Skutki:

 • Zwiększone natężenie ruchu na odcinku DW 960 i DW 961 w gminie Bukowina Tatrzańska (szczególnie ruchu turystycznego).
 • Niska przepustowość DW 960 i DW 961, szczególnie na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
 • Znacznie wydłużony czas przejazdu przez centrum gminy oraz dojazdu do Morskiego Oka, szczególnie w porze szczytu komunikacyjnego oraz szczytu sezonu turystycznego.
 • Pogorszone warunki bezpieczeństwa poruszających się po drodze (duża ilość zdarzeń drogowych).
 • Rosnące koszty transportu drogowego.
 • Podwyższona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych przez wzmożony ruch pojazdów.
 • Ryzyko ograniczenia dostępności komunikacyjnej jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu – Morskiego Oka.
 • Ryzyko ograniczenia dostępności komunikacyjnej atrakcyjnej pod względem zamieszkania gminy Bukowina Tatrzańska.
 • Ryzyko zmniejszenia atrakcyjności ,turystycznej inwestycyjnej i gospodarczej gminy Bukowina Tatrzańska i województwa małopolskiego.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 960 z drogą powiatową nr K1648 (Wierch Poroniec) w miejscowości Brzegi w formie małego ronda wraz z odcinkami dojazdowymi na odcinku 0,24 km, w tym:
  • rozbudowa skrzyżowania w formie małego ronda o parametrach:
  • rozbudowa jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej
  • rozbudowa poboczy drogi wojewódzkiej i powiatowej
  • przebudowa skarp,
  • budowę odwodnienia powierzchniowego i kanalizacji deszczowej
  • urządzenia oświetlenia ulicznego i urządzenia sterowania ruchem
  • przebudowę infrastruktury technicznej,
 2. Przebudowa ronda na skrzyżowaniu DW 961 z DW 960 wraz z przebudową wlotów na odcinku 0,44 km, w tym:.
  • przebudowa ronda na skrzyżowaniu DW 961 z DW 960 wraz z dojazdami:
  • budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
  • budowa zatok autobusowych,
  • budowa zatoki postojowej,
  • przebudowa oraz budowa systemu odwodnienia,
  • przebudowa istniejącej drogowej kanalizacji deszczowej
  • przebudowa skarp drogowych,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń obcych
 3. Przebudowa wlotu DW 960 (ul. Tatrzańska) na odcinku 0,18 km wraz z budową chodnika i zatoki autobusowej, w tym:
  • budowa chodnika
  • budowa zatoki autobusowej
  • przebudowa rowu odwadniającego,
  • umocnienie skarp
  • remont istniejących zjazdów w ciągu DW 960,
  • budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu DW 960 oraz w ciągu drogi gminnej K420031,
  • budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW 960,
  • wykonanie poszerzenia jezdni DW 960.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa drogowego na DW 960 i DW 961 oraz w gminie Bukowina Tatrzańska.

Realizacja celu głównego projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2007-2013, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej IV MRPO na lata 2007-2013 – Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, której celem głównym jest: Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno- gospodarczemu. Projekt jest zgodny z Działaniem 4.1. Uszczegółowienia MRPO na lata 2007-2013 - Rozwój infrastruktury drogowej, którego celem jest: Sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury drogowej.

Cele ogólne projektu:

 • Dostosowanie przepustowości DW 960 i DW 961 do zwiększonego natężenia ruchu.
 • Skrócenie czasu przejazdu do miejscowości atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie do Morskiego Oka, stanowiącego jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu.
 • Wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na DW 960 i DW 961, szczególnie na odcinkach biegnących w gminie Bukowina Tatrzańska.
  • Dostosowanie infrastruktury skrzyżowań w ciągu DW 960 i DW 961 w gminie Bukowina Tatrzańska do ruchu wielkogabarytowego (autobusy i samochody o ładowności powyżej 3,5 tony).
  • Spadek kosztów transportu drogowego (zarówno osób jak i towarów).
 • Zmniejszona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów (za sprawą upłynnienia ruchu na drodze i skrzyżowaniach).
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Bukowina Tatrzańska, w szczególności Morskiego Oka.
 • Wzrost dostępności komunikacyjnej przejścia granicznego Łysa Polana - Tatranska Javorina.
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej województwa małopolskiego i gminy Bukowina Tatrzańska.
 • Poprawa atrakcyjności województwa małopolskiego i gminy Bukowina Tatrzańska jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

Oprócz w/w celów szczegółowych można również zdefiniować niemierzalne korzyści w postaci:

 • poprawy stanu środowiska naturalnego na skutek ograniczenia zanieczyszczeń powietrza,
 • poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie przebudowywanych odcinków dróg,
 • poprawy estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

Galeria