Drukuj

Tytuł projektu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska - Morskie Oko”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość projektu: 6.747.293,59 PLN

Wartość dofinansowania: 5.733.072,09 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1744/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska – Morskie Oko” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 27.06.2013 r.
zakończenie - 28.12.2015 r.


Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska ponadlokalną sieć dróg tworzą:

Dostęp do szlaków drogowych o znaczeniu regionalnym i krajowym powoduje występowanie wielu problemów komunikacyjnych, bezpośrednio powodowanych dużym obciążeniem ruchu. W odniesieniu do niniejszego projektu do najważniejszych problemów należą:

Problemy:

Skutki:


Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 960 z drogą powiatową nr K1648 (Wierch Poroniec) w miejscowości Brzegi w formie małego ronda wraz z odcinkami dojazdowymi na odcinku 0,24 km, w tym:
  • rozbudowa skrzyżowania w formie małego ronda o parametrach:
  • rozbudowa jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej
  • rozbudowa poboczy drogi wojewódzkiej i powiatowej
  • przebudowa skarp,
  • budowę odwodnienia powierzchniowego i kanalizacji deszczowej
  • urządzenia oświetlenia ulicznego i urządzenia sterowania ruchem
  • przebudowę infrastruktury technicznej,
 2. Przebudowa ronda na skrzyżowaniu DW 961 z DW 960 wraz z przebudową wlotów na odcinku 0,44 km, w tym:.
  • przebudowa ronda na skrzyżowaniu DW 961 z DW 960 wraz z dojazdami:
  • budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
  • budowa zatok autobusowych,
  • budowa zatoki postojowej,
  • przebudowa oraz budowa systemu odwodnienia,
  • przebudowa istniejącej drogowej kanalizacji deszczowej
  • przebudowa skarp drogowych,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń obcych
 3. Przebudowa wlotu DW 960 (ul. Tatrzańska) na odcinku 0,18 km wraz z budową chodnika i zatoki autobusowej, w tym:
  • budowa chodnika
  • budowa zatoki autobusowej
  • przebudowa rowu odwadniającego,
  • umocnienie skarp
  • remont istniejących zjazdów w ciągu DW 960,
  • budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu DW 960 oraz w ciągu drogi gminnej K420031,
  • budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW 960,
  • wykonanie poszerzenia jezdni DW 960.

Głównym celem projektu jest usprawnienie komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa drogowego na DW 960 i DW 961 oraz w gminie Bukowina Tatrzańska.

Realizacja celu głównego projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2007-2013, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej IV MRPO na lata 2007-2013 – Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, której celem głównym jest: Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno- gospodarczemu. Projekt jest zgodny z Działaniem 4.1. Uszczegółowienia MRPO na lata 2007-2013 - Rozwój infrastruktury drogowej, którego celem jest: Sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury drogowej.

Cele ogólne projektu:

Oprócz w/w celów szczegółowych można również zdefiniować niemierzalne korzyści w postaci: