Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 5.365.014,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.755.509,80 PLN (70,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 171/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 luty 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim” w ramach Osi Priorytetowej 9. Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 30.03.2015 r.
zakończenie - 29.12.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

W Małopolsce wg szacunków PTTK jest około 5 000 km oznakowanych szlaków rowerowych. Przeważnie są to krótkie trasy, maksymalnie jednodniowe, które nie tworzą dłuższych, spójnych ciągów. Podstawową wadą tych szlaków jest fakt, że mają charakter lokalnych pętli, które nie nadają się do odbycia dłuższych, wielodniowych podroży. W większości są one nieprzejezdne rowerami z sakwami lub przyczepkami z racji utrudnień w postaci zbyt dużych pochyleń i niewłaściwej nawierzchni. Ich minusem jest także brak integracji z węzłami komunikacyjnymi oraz często słabe oznakowanie. Najczęściej są to turystyczne szlaki rowerowe, realizowane przez poszczególne gminy w granicach administracyjnych, co często powoduje sytuacje braku ciągłości szlaku, czy wyizolowania danej trasy. Kolejną wadą szlaków jest różnorodność ich oznakowania, co często powoduje dezorientację u podróżujących. W przypadku szlaków przebiegających przez kilka gmin czy powiatów występuje problem wielopodmiotowej odpowiedzialności za trasę, co również nastręcza problemów. Niewątpliwie dużym utrudnieniem i specyfiką rowerowych szlaków Małopolski jest urozmaicony wyżynny, podgórski i górski teren oraz gruntowe, a właściwie kamieniste nawierzchnie większości tych szlaków.

Podsumowując istniejące trasy rowerowe na terenie Województwa Małopolskiego nie nadają się do uprawiania masowej turystyki rowerowej, przeznaczonej dla różnych grup zaawansowania w celu pokonywania dużych odległości podczas wielodniowych wycieczek rowerowych.

Poprawę opisanej wyżej sytuacji może zapewnić jedynie budowa ponadregionalnej spójnej sieci głównych tras rowerowych, które stanowić będą swoisty kręgosłup dla istniejących oraz planowanych tras o charakterze lokalnym.

Planowana sieć tras głównych na terenie Województwa Małopolskiego cechować się będzie:

 • Spełnianiem standardów projektowania, budowy i oznakowania obowiązujących w krajach o wysoko rozwiniętej kulturze i tradycji ruchu rowerowego;
 • Spełnianiem wszelkich wymogów polskiego systemu prawnego;
 • Dostępnością dla bardzo szerokiej rzeszy użytkowników – w tym osób o słabszej kondycji fizycznej, dzieci, turystów z sakwami i przyczepkami itp.;
 • Możliwie równomiernym rozkładem na obszarze całego Województwa;
 • Wpisaniem się w system europejskiej sieci szlaków rowerowych;
 • Zadbaniem o wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą (Miejsca Obsługi Rowerzystów) Efektem zrealizowania inwestycji docelowych będzie stworzenie sieci tras rowerowych na europejskim poziomie, obsługujących zarówno rowerową turystykę długodystansową jak i lokalną turystykę rekreacyjną w bezpiecznych i komfortowych warunkach, z przejrzystym spójnym oznakowaniem, odpowiednimi nawierzchniami dostosowanymi do różnorodnych potrzeb i ograniczeń poszczególnych grup użytkowników, Miejscami Obsługi Rowerzystów.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji dla Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR, ~200 km)
 • opracowanie dokumentacji dla trasy EuroVelo 4 (EV4, ~82 km)
 • opracowanie dokumentacji dla trasy EuroVelo 11 (EV11, ~186 km)
 • opracowanie dokumentacji dla trasy rowerowej VeloSkawa (VSk, ~101 km)
 • opracowanie dokumentacji dla trasy rowerowej VeloDunajec (VD, ~171 km)
 • opracowanie dokumentacji dla trasy rowerowej VeloRaba (VR, ~112 km)
 • opracowanie dokumentacji dla trasy rowerowej VeloPrądnik (VP, ~57 km)
 • opracowanie dokumentacji dla trasy rowerowej VeloRudawa (VRu, ~45 km)

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące elementy, które wykonawcy poszczególnych tras, będą zobowiązani opracować dla każdej z ośmiu tras:

 • ostateczne ustalenie zakresu inwestycji,
 • ustalenie zakresu prac projektowych i wykonawczych (robót budowlanych),
 • ustalenie niezbędnego zakresu dokumentacji formalno – prawnej koniecznej do realizacji inwestycji,
 • przedstawienie zastosowanych rozwiązań technicznych,
 • ustalenie ostatecznych parametrów funkcjonalno - użytkowych inwestycji,
 • ustalenie szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia na podstawie przedmiarów,
 • określenie uwarunkowań formalno-prawnych związanych z realizacją i utrzymaniem tras rowerowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje następujące fazy:

 • Materiały Wyjściowe do projektowania;
 • Koncepcja Programowa w tym m.in.;
  1. Uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnień zarządców dróg i innych terenów po których przebiega planowana inwestycja;
  2. Opracowanie koncepcji organizacji ruchu dla odcinków dróg istniejącej sieci drogowej oraz skrzyżowaniem z istniejącą infrastrukturą, wykorzystanych do prowadzenia trasy rowerowej;
  3. Uzyskanie wszelkich innych opinii i uzgodnień, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli zajdzie taka konieczność, pozwoleń wodnoprawnych;
  4. Rozpoznanie własności gruntów, po których przebiegać będzie projektowana trasa, wraz z pozyskaniem wstępnych zgód na dysponowanie terenem – pozyskanie ewentualnych nieodpłatnych umów użyczenia / dzierżawy;
  5. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów obejmującego wszelkie niezbędne koszty – na podstawie sporządzonych przedmiarów, jakie będzie musiał ponieść inwestor w ramach realizacji przedmiotowego zadania;
  6. Określenie uwarunkowań formalno-prawnych związanych z realizacją i utrzymaniem trasy rowerowej
 • Uzyskanie wypisu z MPZP / decyzji ULICP;
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Cele projektu

Realizacja Projektu pozwoli osiągnąć większą gotowość do sprawnego wdrożenia inwestycji docelowych w przyszłej perspektywie finansowej.

Projekt spełnia warunki brzegowe wskazane dla tego typu zadań w ramach zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, tj.:

 • kryterium decydującego wpływu na osiąganie celów strategicznych, określonych dla obszarów interwencji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Przedmiotowe inwestycje strategiczne wpisują się w Obszar 2 – Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Celem strategicznym dla obszaru 2 jest: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury.
 • kryterium regionalnego i/lub ponadregionalnego oddziaływania gospodarczego. Powstanie sieci tras rowerowych z pewnością przyczyni się do ożywienia w branży turystyczno – usługowej wzdłuż zaplanowanych tras. Turyści rowerowi, w tym również zagraniczni korzystać będą z hoteli, restauracji, barów, punktów oferujących naprawę rowerów czy zakup osprzętu i akcesoriów rowerowych, a także artykułów spożywczych, codziennego użytku, pamiątek itp. Można również spodziewać się zwiększenia liczby odwiedzin w miejscach atrakcyjnych turystycznie, historycznie i przyrodniczo.
 • kryterium regionalnego i/lub ponadregionalnego oddziaływania. Trasy rowerowe zaplanowane do realizacji stanowić będą kręgosłup wszystkich tras rowerowych Województwa Małopolskiego. Ponadto wpisują się one w międzynarodowe i krajowe sieci szlaków rowerowych. Ich budowa będzie miała także znamienny wpływ na wizerunek Regionu w kraju i Europie.
 • kryterium wartości finansowej, wykraczającej poza możliwość samodzielnej realizacji zadania przez samorząd województwa. Koszt realizacji wszystkich inwestycji strategicznych objętych niniejszym projektem znacznie przewyższy możliwość samodzielnej realizacji przez samorząd województwa, dlatego poszukuje się możliwości współfinansowania ze źródeł zewnętrznych. Inwestycje te spełniają kryteria doboru projektów do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 • kierunkowa zgodność z projektowanymi obszarami wsparcia EFRR w latach 2014-2020. W odniesieniu do omawianych inwestycji interwencja została uwzględniona w następującej osi priorytetowej: Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne.

Celami bezpośrednimi inwestycji docelowej polegającej na budowie sieci tras rowerowych na terenie Województwa Małopolskiego są:

 • stworzenie sieci infrastruktury dla ruchu rowerowego na europejskim poziomie
 • stworzenie sieci tras głównych , która będzie stanowić kręgosłup dla dalszej rozbudowy tras lokalnych i ponadlokalnych tras uzupełniających
 • zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów
 • podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski
 • aktywizacja działalności gospodarczej w zakresie turystyki i usług wzdłuż budowanych tras
 • podniesienie atrakcyjności Małopolski jako interesującego miejsca do wypoczynku i rekreacji
 • dbałość o podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców
 • •ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego