Drukuj

Tytuł projektu: „Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość projektu: 5.365.014,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.755.509,80 PLN (70,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 171/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 luty 2015 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim” w ramach Osi Priorytetowej 9. Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 30.03.2015 r.
zakończenie - 29.12.2015 r.


W Małopolsce wg szacunków PTTK jest około 5 000 km oznakowanych szlaków rowerowych. Przeważnie są to krótkie trasy, maksymalnie jednodniowe, które nie tworzą dłuższych, spójnych ciągów. Podstawową wadą tych szlaków jest fakt, że mają charakter lokalnych pętli, które nie nadają się do odbycia dłuższych, wielodniowych podroży. W większości są one nieprzejezdne rowerami z sakwami lub przyczepkami z racji utrudnień w postaci zbyt dużych pochyleń i niewłaściwej nawierzchni. Ich minusem jest także brak integracji z węzłami komunikacyjnymi oraz często słabe oznakowanie. Najczęściej są to turystyczne szlaki rowerowe, realizowane przez poszczególne gminy w granicach administracyjnych, co często powoduje sytuacje braku ciągłości szlaku, czy wyizolowania danej trasy. Kolejną wadą szlaków jest różnorodność ich oznakowania, co często powoduje dezorientację u podróżujących. W przypadku szlaków przebiegających przez kilka gmin czy powiatów występuje problem wielopodmiotowej odpowiedzialności za trasę, co również nastręcza problemów. Niewątpliwie dużym utrudnieniem i specyfiką rowerowych szlaków Małopolski jest urozmaicony wyżynny, podgórski i górski teren oraz gruntowe, a właściwie kamieniste nawierzchnie większości tych szlaków.

Podsumowując istniejące trasy rowerowe na terenie Województwa Małopolskiego nie nadają się do uprawiania masowej turystyki rowerowej, przeznaczonej dla różnych grup zaawansowania w celu pokonywania dużych odległości podczas wielodniowych wycieczek rowerowych.

Poprawę opisanej wyżej sytuacji może zapewnić jedynie budowa ponadregionalnej spójnej sieci głównych tras rowerowych, które stanowić będą swoisty kręgosłup dla istniejących oraz planowanych tras o charakterze lokalnym.

Planowana sieć tras głównych na terenie Województwa Małopolskiego cechować się będzie:


Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące elementy, które wykonawcy poszczególnych tras, będą zobowiązani opracować dla każdej z ośmiu tras:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje następujące fazy:


Realizacja Projektu pozwoli osiągnąć większą gotowość do sprawnego wdrożenia inwestycji docelowych w przyszłej perspektywie finansowej.

Projekt spełnia warunki brzegowe wskazane dla tego typu zadań w ramach zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, tj.:

Celami bezpośrednimi inwestycji docelowej polegającej na budowie sieci tras rowerowych na terenie Województwa Małopolskiego są: