Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 3.327.051,60 PLN

Wartość dofinansowania: 1.929.380,06 PLN (70,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 493/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich” w ramach Osi Priorytetowej 9. Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 09.05.2014 r.
zakończenie - 13.11.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przeprowadzona analiza uwarunkowań społeczno-ekonomicznych regionu oraz funkcji i stanu technicznego obsługującej go sieci drogowej pozwala zidentyfikować szereg potrzeb i problemów. Wyselekcjonowane zostały najważniejsze problemy, które rozwiąże realizacja planowanych inwestycji strategicznych:

I. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich:

 • DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz, DW 968 Lubień – Zabrzeż;
 • DW 958 Chabówka – Zakopane, DW 957 Czarny Dunajec – Jabłonka;
 • DW 966 Wieliczka – Tymowa i DW 965 Bochnia – Limanowa;
 • DW 948 Oświęcim – Kęty;
 • DW 973 Żabno – Borusowa;
 • DW 984 Lisia Góra – granica województwa.

Problemy:

 • utrudniona dostępność do Krakowa, jako węzła międzynarodowej sieci transportowej,
 • utrudniona dostępność do głównych miast regionu jako do subregionalnych węzłów transportowych,
 • ograniczenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów województwa w związku z niewystarczającymi parametrami technicznymi odcinków dróg wojewódzkich,
 • brak odpowiedniego skomunikowania obszarów północno-wschodniej części województwa z województwem świętokrzyskim, podkarpackim oraz z Tarnowem,
 • długi czas przejazdu pomiędzy Zakopanem, a Rabką w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i brak dobrych alternatywnych powiązań drogowych służących do rozproszenia ruchu z DK nr 47,
 • niewystarczające parametry techniczne w odniesieniu do kategorii drogi „G” lub ”Z” odcinków dróg wojewódzkich (niedostateczna nośność konstrukcji nawierzchni, niewystarczająca szerokość niektórych odcinków dróg, nienormatywne łuki, skrzyżowania oraz podjazdy).

II. Budowa obwodnic: Wolbromia i Skawiny.

Problemy:

 • utrudniona przejezdność przez m. Wolbrom i Skawina,
 • utrudniona dostępność do Krakowa, jako węzła międzynarodowej sieci transportowej,

W Wolbromiu krzyżują się dwie drogi wojewódzkie DW 783 Olkusz – Wolbrom – Miechów – Racławice – granica województwa – Skalbmierz z DW 794 Kraków – Skała - Wolbrom – granica województwa – Pilica – Koniecpol.

Z kolei w centrum Skawiny krzyżują się DW nr 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska, łącząc ze sobą DK nr 44 Kraków- Gliwice i nr 52 Głogoczów – Bielsko – Biała. W stanie istniejącym odcinek przejścia drogowego przez Skawinę stanowi fragment ciągu DK nr 44 o relacji: Kraków - Skawina – Zator – Oświęcim – Gliwice. Ciąg ten, jako jeden z pięciu powiązań drogowych wiąże południową część aglomeracji krakowskiej ze Śląskiem. Ze Skawiny od DK nr 44 prowadzi DW nr 953 do Kalwarii Zebrzydowskiej o dł. 18 km.

Przebieg tych dróg w gęstej zabudowie stwarza problem dla wewnętrznego układu komunikacyjnego miast oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Brak obwodnicy Skawiny i Wolbromia jest przyczyną problemów w centrum miast.

Istniejące przeprawy mostowe przez Wisłę w zachodniej Małopolsce są niewystarczające. Są to: most w ciągu DW nr 933 w Bobrku k/Oświęcimia oraz stopień wodny Smolice (przez który prowadzi DW nr 781), stopień wodny Łączany (przez który prowadzi DP nr K1772 z dopuszczalnym ruchem pojazdów do 15t) i stopień wodny Kościuszko w Tyńcu (przez który prowadzi autostradowe obejście Krakowa). Odległość pomiędzy przeprawami przez Wisłę dla ruchu ciężkiego (do 50t) wynosi ponad 50 km i powoduje znaczne koszty w transporcie drogowym. Niezbędnym dla rozwoju zachodniej części regionu jest skomunikowanie gmin położonych po prawej stronie Wisły z Autostradą A4 oraz prawo i lewobrzeżnych gmin i powiatów między sobą.

Warunkiem umożliwiającym rozwiązanie tych problemów jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu do Krakowa, oraz do głównych miast regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego infrastruktury drogowej i zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Przedmiotem projektu „Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich” jest:

A. Opracowanie projektu wstępnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID dla „Obwodnicy Wolbromia – Etap II” na odc. dł. ok. 3,7 km , ul. Brzozowskiej - ul. Olkuska Szosa DW 783. Planowana obwodnica powinna zawierać: klasę drogi głównej jednojezdniowej, szerokość jezdni 7 m, obustronne pobocza szer.1,25 m, chodniki, niezbędną infrastrukturę t.j. oświetlenie, odwodnienie, zatoki autobusowe, urządzenia ochrony środowiska, ścieżki rowerowe, obiekty mostowe i inżynierskie zaprojektowane w klasie drogi G.

B. Opracowanie wielowariantowych koncepcji, materiałów do decyzji oraz pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla:

 1. Obwodnicy Skawiny – Etap II na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do DW nr 953. Efektem opracowania będzie wielokierunkowa, wariantowa techniczno- ekonomiczna analiza wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi, niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami ochrony środowiska
 2. Modernizacja DW 973 Żabno – Borusowa
 3. Modernizacja DW 968 Lubień – Zabrzeż oraz DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz
 4. Modernizacja DW 966 Wieliczka – Tymowa oraz DW 965 Bochnia – Limanowa
 5. Modernizacja DW 984 Lisia Góra – granica województwa
 6. Modernizacja DW 948 Oświęcim – Kęty
 7. Modernizacja DW 958 Chabówka – Zakopane oraz DW 957 Czarny Dunajec – Jabłonka.

Dla zadań ujętych w punkcie B, na obecnym etapie przed sporządzeniem wielowariantowej koncepcji nie można określić bliżej poszczególnych elementów inwestycji.

Opracowania dla inwestycji strategicznych ujętych w pkt. 3-8 będą obejmować minimum trzy warianty rozwiązania przebudowy/rozbudowy dróg wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi i pozostałą infrastrukturą drogową w celu poprawy ich stanu technicznego oraz uzyskania parametrów drogi klasy technicznej głównej (G). Opracowania będą wykonane w oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację istniejącego stanu technicznego i parametrów technicznych dróg oraz infrastruktury związanej z drogą w tym inwentaryzację mostów i przepustów. Wariantowaniem będą objęte między innymi: geometria skrzyżowań, sposób skomunikowania terenów przyległych, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, sposoby ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym hałasem.

Zakłada się:

 • maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego
 • zastosowanie rozwiązań geometrycznych minimalizujących koszty budowy,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu,
 • uwarunkowania wynikające z warunków środowiskowych, warunków geologicznych i górniczych i ich wpływu na dobór rozwiązań.

Cele projektu

Celami ogólnymi planowanych inwestycji są:

  • Usprawnienie połączeń z Krakowem jako nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej • Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych • Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie

Celami bezpośrednimi przyszłych inwestycji są:

 • Poprawa dostępności do Autostrady A4 oraz do drogi S7 przebiegających przez Kraków - nowoczesny węzeł międzynarodowej sieci transportowej;
 • Tworzenie sprawnych połączeń drogowych wokół głównych miast regionu jako subregionalnych węzłów transportowych sprzyjających procesom rozwojowym;
 • Tworzenie sprawnych połączeń drogowych pomiędzy subregionalnymi węzłami transportowymi oraz zwiększanie ich dostępności zewnętrznej, w tym powiązań z sąsiednimi regionami i wewnętrznej w obrębie obszarów ich oddziaływania;
 • Budowa obwodnic miast i miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego;
 • Budowa nowych oraz rozbudowa istniejących szlaków drogowych służących efektywnemu skomunikowaniu obszarów o najniższej dostępności w regionie z Krakowem, subregionalnymi węzłami transportowymi oraz sąsiednimi regionami, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – słowackiej strefy przygranicznej, także pod względem bezpieczeństwa ruchu;
 • Kreowanie efektywnych połączeń transportowych miasto – wieś w celu zwiększenia mobilności mieszkających poza obszarami miejskimi oraz mieszkańców obszarów peryferyjnych województwa;

Cele ogólne i bezpośrednie są zgodne z kierunkami polityki rozwoju Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację inwestycji strategicznych w okresie programowania 2014-2020, przy otrzymaniu wsparcia z UE, dla których dokumentacja jest przygotowywana w ramach niniejszego projektu.

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach EFRR w latach 2014-2020 są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Obszar 3 Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej - kluczowe działania wymienione zostały w celach bezpośrednich. Planowana Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura dla rozwoju społeczno-gospodarczego określa także cel główny - rozbudowa infrastruktury transportowej na rzecz konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej, oraz cel szczegółowy - tworzenie sprawnego układu drogowego o znaczeniu regionalnym, z uwzględnieniem jego powiązań z siecią istniejących i planowanych dróg krajowych. Realizacja planowanych 11 inwestycji przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

Oddziaływanie inwestycji na region - wymiar gospodarczy:

 • spadek kosztów transportu drogowego poprzez skrócenie czasu przejazdu
 • wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróżowania
 • poprawa dostępności do stref aktywności gospodarczej woj. małopolskiego, t.j.: ZPP „ Kryształowy” w Tarnowie, SSE w Dąbrowie Tarnowskiej, SAG w Limanowej, SAG w Trzcianie, MSAG „ Nowe Dwory” w Oświęcimiu, SP „ Zielonych Dobczyc”, Bocheńska SAG, SAG w Wolbromiu, SE w Skawinie, SAGMZ w Zatorze, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną regionu,
 • modernizacja DW 957,DW 958, DW 968, DW 969 przyczyni się do poprawy dostępności do stref aktywności turystycznej, zlokalizowanych w południowej części regionu, t.j. Rabka, Zakopane, Nowy Targ, Nowy Sącz, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem.