Drukuj

Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”


Wartość projektu: 3.327.051,60 PLN

Wartość dofinansowania: 1.929.380,06 PLN (70,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 493/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich” w ramach Osi Priorytetowej 9. Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 09.05.2014 r.
zakończenie - 13.11.2015 r.


Przeprowadzona analiza uwarunkowań społeczno-ekonomicznych regionu oraz funkcji i stanu technicznego obsługującej go sieci drogowej pozwala zidentyfikować szereg potrzeb i problemów. Wyselekcjonowane zostały najważniejsze problemy, które rozwiąże realizacja planowanych inwestycji strategicznych:

I. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich:

Problemy:

II. Budowa obwodnic: Wolbromia i Skawiny.

Problemy:

W Wolbromiu krzyżują się dwie drogi wojewódzkie DW 783 Olkusz – Wolbrom – Miechów – Racławice – granica województwa – Skalbmierz z DW 794 Kraków – Skała - Wolbrom – granica województwa – Pilica – Koniecpol.

Z kolei w centrum Skawiny krzyżują się DW nr 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska, łącząc ze sobą DK nr 44 Kraków- Gliwice i nr 52 Głogoczów – Bielsko – Biała. W stanie istniejącym odcinek przejścia drogowego przez Skawinę stanowi fragment ciągu DK nr 44 o relacji: Kraków - Skawina – Zator – Oświęcim – Gliwice. Ciąg ten, jako jeden z pięciu powiązań drogowych wiąże południową część aglomeracji krakowskiej ze Śląskiem. Ze Skawiny od DK nr 44 prowadzi DW nr 953 do Kalwarii Zebrzydowskiej o dł. 18 km.

Przebieg tych dróg w gęstej zabudowie stwarza problem dla wewnętrznego układu komunikacyjnego miast oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Brak obwodnicy Skawiny i Wolbromia jest przyczyną problemów w centrum miast.

Istniejące przeprawy mostowe przez Wisłę w zachodniej Małopolsce są niewystarczające. Są to: most w ciągu DW nr 933 w Bobrku k/Oświęcimia oraz stopień wodny Smolice (przez który prowadzi DW nr 781), stopień wodny Łączany (przez który prowadzi DP nr K1772 z dopuszczalnym ruchem pojazdów do 15t) i stopień wodny Kościuszko w Tyńcu (przez który prowadzi autostradowe obejście Krakowa). Odległość pomiędzy przeprawami przez Wisłę dla ruchu ciężkiego (do 50t) wynosi ponad 50 km i powoduje znaczne koszty w transporcie drogowym. Niezbędnym dla rozwoju zachodniej części regionu jest skomunikowanie gmin położonych po prawej stronie Wisły z Autostradą A4 oraz prawo i lewobrzeżnych gmin i powiatów między sobą.

Warunkiem umożliwiającym rozwiązanie tych problemów jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu do Krakowa, oraz do głównych miast regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego infrastruktury drogowej i zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Przedmiotem projektu „Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich” jest:

A. Opracowanie projektu wstępnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID dla „Obwodnicy Wolbromia – Etap II” na odc. dł. ok. 3,7 km , ul. Brzozowskiej - ul. Olkuska Szosa DW 783. Planowana obwodnica powinna zawierać: klasę drogi głównej jednojezdniowej, szerokość jezdni 7 m, obustronne pobocza szer.1,25 m, chodniki, niezbędną infrastrukturę t.j. oświetlenie, odwodnienie, zatoki autobusowe, urządzenia ochrony środowiska, ścieżki rowerowe, obiekty mostowe i inżynierskie zaprojektowane w klasie drogi G.

B. Opracowanie wielowariantowych koncepcji, materiałów do decyzji oraz pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla:

  1. Obwodnicy Skawiny – Etap II na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do DW nr 953. Efektem opracowania będzie wielokierunkowa, wariantowa techniczno- ekonomiczna analiza wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi, niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami ochrony środowiska
  2. Modernizacja DW 973 Żabno – Borusowa
  3. Modernizacja DW 968 Lubień – Zabrzeż oraz DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz
  4. Modernizacja DW 966 Wieliczka – Tymowa oraz DW 965 Bochnia – Limanowa
  5. Modernizacja DW 984 Lisia Góra – granica województwa
  6. Modernizacja DW 948 Oświęcim – Kęty
  7. Modernizacja DW 958 Chabówka – Zakopane oraz DW 957 Czarny Dunajec – Jabłonka.

Dla zadań ujętych w punkcie B, na obecnym etapie przed sporządzeniem wielowariantowej koncepcji nie można określić bliżej poszczególnych elementów inwestycji.

Opracowania dla inwestycji strategicznych ujętych w pkt. 3-8 będą obejmować minimum trzy warianty rozwiązania przebudowy/rozbudowy dróg wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi i pozostałą infrastrukturą drogową w celu poprawy ich stanu technicznego oraz uzyskania parametrów drogi klasy technicznej głównej (G). Opracowania będą wykonane w oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację istniejącego stanu technicznego i parametrów technicznych dróg oraz infrastruktury związanej z drogą w tym inwentaryzację mostów i przepustów. Wariantowaniem będą objęte między innymi: geometria skrzyżowań, sposób skomunikowania terenów przyległych, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, sposoby ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym hałasem.

Zakłada się:


Celami ogólnymi planowanych inwestycji są:

Celami bezpośrednimi przyszłych inwestycji są:

Cele ogólne i bezpośrednie są zgodne z kierunkami polityki rozwoju Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację inwestycji strategicznych w okresie programowania 2014-2020, przy otrzymaniu wsparcia z UE, dla których dokumentacja jest przygotowywana w ramach niniejszego projektu.

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach EFRR w latach 2014-2020 są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Obszar 3 Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej - kluczowe działania wymienione zostały w celach bezpośrednich. Planowana Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura dla rozwoju społeczno-gospodarczego określa także cel główny - rozbudowa infrastruktury transportowej na rzecz konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej, oraz cel szczegółowy - tworzenie sprawnego układu drogowego o znaczeniu regionalnym, z uwzględnieniem jego powiązań z siecią istniejących i planowanych dróg krajowych. Realizacja planowanych 11 inwestycji przyczyni się do osiągnięcia tych celów.

Oddziaływanie inwestycji na region - wymiar gospodarczy: