Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 30 945 833,27 PLN

Wartość dofinansowania: 26 157 684,15 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1581/10 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 z późniejszymi zmianami

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 29.07.2009 r.;
zakończenie 22.11.2012 r.;

termin zakończenia robót budowlanych 27.10.2011 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Głównym produktem projektu będzie 9,05 km przebudowanej drogi wojewódzkiej na następujących odcinkach:

 • Nowodworze,
 • Poręba Radlna - Łękawka,
 • Zabłędza,
 • Chojnik,
 • Bogoniowice,
 • Zaborowice,
 • Moszczenica.

Zakres rzeczowy

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie:

 • przebudowy istniejącej jezdni, budowy chodników, wykonania poboczy, przebudowy zjazdów, budowy zatok autobusowych
 • przebudowy i budowy urządzeń odwadniających ( rowów przydrożnych, ścieków, kanalizacji deszczowej, przepustów, rowów melioracyjnych)
 • robót ziemnych ( wykopy, nasypy)
 • wykonania oznakowania poziomego i pionowego ( stała organizacja ruchu), odtworzenia, wyznaczenia i montażu punktów referencyjnych oraz słupków U-1a
 • wykonania pasów ruchu uspokojonego i do wyprzedzania
 • wykonania parkingu przy cmentarzu wojskowym ( na 8 samochodów) w m. Moszczenica,
 • likwidacji zastoiska wody w rejonie kościoła w Zaborowicach,
 • przebudowa mostu w m. Chojnik,
 • przebudowa mostu w m. Bogoniowice

Cele

Celem ogólnym planowanej inwestycji jest usprawnienie systemu transportowego na terenie Województwa Małopolskiego. Udostępnienie wszystkim użytkownikom zmodernizowanego ciągu drogowego pozwoli w efekcie na zwiększenie dostępności i atrakcyjności województwa, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz turystów.

W wyniku realizacji projektu „ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna” nastąpi:

 • poprawa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 4 i nr 28,
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr: 980,981, 979,
 • poprawa dostępności do przejścia granicznego ze Słowacją w miejscowościach Konieczna - Becherov,
 • poprawa dostępności stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Zielony Park Przemysłowy „ Kryształowy” w Tarnowie, Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu,
 • poprawa dostępności do stref aktywności turystycznej: Miasto Tarnów i okolice, Gmina Ciężkowice – Rezerwat Przyrody „Skamieniałe Miasto”, Gmina Gródek nad Dunajcem
 • Pogórze Rożnowskie (Jezioro Rożnowskie), Gmina Gorlice – Beskid Niski, Gmina Biecz i okolice Pogórza Karpackiego.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze