Drukuj

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”


Wartość projektu: 30 945 833,27 PLN

Wartość dofinansowania: 26 157 684,15 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1581/10 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 z późniejszymi zmianami

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 29.07.2009 r.;
zakończenie 22.11.2012 r.;

termin zakończenia robót budowlanych 27.10.2011 r.;


Głównym produktem projektu będzie 9,05 km przebudowanej drogi wojewódzkiej na następujących odcinkach:


W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie:


Celem ogólnym planowanej inwestycji jest usprawnienie systemu transportowego na terenie Województwa Małopolskiego. Udostępnienie wszystkim użytkownikom zmodernizowanego ciągu drogowego pozwoli w efekcie na zwiększenie dostępności i atrakcyjności województwa, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz turystów.

W wyniku realizacji projektu „ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna” nastąpi:


Zobacz zdjęcia lotnicze