Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 31.412.150,81 PLN

Wartość dofinansowania: 26.416.383,28 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1579/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 02.07.2010 r.;
zakończenie 23.12.2013 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 783 tworzy połączenie północnej części województwa małopolskiego z ościennymi województwami: świętokrzyskim i śląskim oraz poprzez ciąg drogowy z DW nr 794 z Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. Jest istotnym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy trzema województwami – w szczególności wykorzystywanym do dystrybucji płodów rolnych z licznych w tej części województwa gospodarstw rolnych. W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie statutowych przeglądów stwierdzono, że nawierzchnia w ciągu drogi nr 783 w przeważającej części jest w złym stanie technicznym. W szczególnie złym stanie jest odcinek drogi będący przedmiotem niniejszego Projektu – zakwalifikowano go do kategorii C, co oznacza, że ponad 20% powierzchni nawierzchni wykazuje znaczne odkształcenia jak wyboje, koleiny, złuszczenia oraz spękania. Szybki w ostatnich latach wzrost natężenia ruchu powoduje postępującą degradację drogi. Chcąc zapewnić zrównoważony rozwój całego województwa małopolskiego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do podniesienia standardu połączeń drogowych północnej części województwa, w tym także drogi wojewódzkiej nr 783. Istniejący stan drogi utrudnia dalszy rozwój stref aktywności gospodarczej, zniechęca potencjalnych inwestorów, turystów, a także utrudnia działania miejscowych producentów rolnych, związane z transportem produktów rolnych. Powoduje także uciążliwości i stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi.

Zakres rzeczowy

Projekt zakłada następujący zakres robót:

 • modernizację istniejącej nawierzchni drogi na odcinku ok. 18,1 km
 • przebudowę skrzyżowań DW nr 783 z drogami bocznymi
 • przebudowę mostów drogowych w m. Wierzchowisko i w m. Falniów
 • budowę i przebudowę chodników i poboczy
 • modernizację przepustów drogowych
 • przebudowę zjazdów
 • zabezpieczenie i przebudowę urządzeń obcych i uzbrojenia terenu
 • wykonanie stałej organizacji ruchu.

Cele

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest: „Poprawa dostępności transportowej lokalnych ośrodków aktywności gospodarczej oraz poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów”.

W obrębie celu bezpośredniego wyznaczono cele szczegółowe zaprezentowane poniżej:

 • poprawa jakości połączenia pomiędzy województwem małopolskim a województwem świętokrzyskim oraz pomiędzy województwem małopolskim i województwem śląskim, gdzie znajdują się rynki zbytu produktów rolnych,
 • poprawa dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Podstref Krakowskiego Parku Technologicznego w Wolbromiu Słomnikach i Książu Wielkim,
 • poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii – droga krajowa nr 94, 7,
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 794 oraz 791,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu,
 • poprawa wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze