Drukuj

Tytuł projektu: „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”


Wartość projektu: 31.412.150,81 PLN

Wartość dofinansowania: 26.416.383,28 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1579/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 02.07.2010 r.;
zakończenie 23.12.2013 r.;


Droga wojewódzka nr 783 tworzy połączenie północnej części województwa małopolskiego z ościennymi województwami: świętokrzyskim i śląskim oraz poprzez ciąg drogowy z DW nr 794 z Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. Jest istotnym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy trzema województwami – w szczególności wykorzystywanym do dystrybucji płodów rolnych z licznych w tej części województwa gospodarstw rolnych. W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie statutowych przeglądów stwierdzono, że nawierzchnia w ciągu drogi nr 783 w przeważającej części jest w złym stanie technicznym. W szczególnie złym stanie jest odcinek drogi będący przedmiotem niniejszego Projektu – zakwalifikowano go do kategorii C, co oznacza, że ponad 20% powierzchni nawierzchni wykazuje znaczne odkształcenia jak wyboje, koleiny, złuszczenia oraz spękania. Szybki w ostatnich latach wzrost natężenia ruchu powoduje postępującą degradację drogi. Chcąc zapewnić zrównoważony rozwój całego województwa małopolskiego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do podniesienia standardu połączeń drogowych północnej części województwa, w tym także drogi wojewódzkiej nr 783. Istniejący stan drogi utrudnia dalszy rozwój stref aktywności gospodarczej, zniechęca potencjalnych inwestorów, turystów, a także utrudnia działania miejscowych producentów rolnych, związane z transportem produktów rolnych. Powoduje także uciążliwości i stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi.


Projekt zakłada następujący zakres robót:


Celem bezpośrednim realizacji projektu jest: „Poprawa dostępności transportowej lokalnych ośrodków aktywności gospodarczej oraz poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów”.

W obrębie celu bezpośredniego wyznaczono cele szczegółowe zaprezentowane poniżej:


Zobacz zdjęcia lotnicze