Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: "Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program Regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: "Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program Regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 23.625.778,71 PLN

Wartość dofinansowania: 19.920.211,99 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1580/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz -Wolbrom” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 02.07.2010 r.;
zakończenie 23.12.2013 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 783 tworzy część dużej północnej obwodnicy Krakowa. Cały ten ciąg drogowy pozwala poruszać się pomiędzy drogami krajowymi nr 7 i 94 ale przede wszystkim stanowi trakt komunikacyjny między województwem śląskim i świętokrzyskim. Problemem miejscowości zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 jest niska jakość infrastruktury transportowej spowodowanej przez zły stan techniczny nawierzchni drogi. Taka sytuacja w powiązaniu z szybkim wzrostem natężenia ruchu powoduje postępującą degradację dróg na obszarze województwa co w konsekwencji ogranicza mobilność społeczeństwa. Pojawiają się trudności w transporcie lokalnym, wzrasta koszt eksploatacji pojazdów oraz koszt przewozu towarów, co powoduje spadek konkurencyjności działających podmiotów gospodarczych, zmniejszeniu ulega atrakcyjność gmin, zarówno inwestycyjna jak i turystyczna. Z uwagi na utrudnienia w ruchu na drodze dochodzi do szeregu wypadków i kolizji. Utrudnienia w ruchu powodują między innymi niewielkie zainteresowanie potencjalnych inwestorów, co niekorzystnie wpływa na rozwój gospodarczy gmin.

Zakres rzeczowy

Projekt zakłada następujący zakres robót:

 • modernizację istniejącej nawierzchni drogi na odcinku ok. 14,3 km
 • przebudowę skrzyżowań DW nr 783 z drogami bocznymi
 • przebudowę mostu drogowego w m. Chrząstowice
 • budowę i przebudowę chodników
 • modernizację przepustów drogowych
 • przebudowę zjazdów
 • zabezpieczenie i przebudowę urządzeń obcych i uzbrojenia terenu
 • wykonanie stałej organizacji ruchu.

Cele

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest: „Poprawa dostępności transportowej lokalnych ośrodków aktywności gospodarczej poprzez przebudowę DW nr 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom”.

W obrębie celu bezpośredniego wyznaczono cele szczegółowe zaprezentowane poniżej:

 • poprawa jakości połączenia małopolski z województwem śląskim oraz świętokrzyskim ,
 • poprawa dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Podstref Krakowskiego Parku technologicznego w m. Wolbrom, Słomniki i Książ Wielki,
 • poprawa dostępności do stref aktywności turystycznej: Ojcowski Park Narodowy,
 • poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii – droga krajowa nr 7 oraz nr 94,
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 794 oraz 791,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • poprawa warunków działalność istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu,
 • poprawa wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze