Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi woj. 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca ETAP I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice - Łapczyca”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program Regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi woj. 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca ETAP I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice - Łapczyca”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program Regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 41.323.304,48 PLN

Wartość dofinansowania: 34.968.274,04 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1122/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2010 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi woj. 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca ETAP I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice -Łapczyca” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 29.01.2009 r.;
zakończenie 26.09.2011 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 967 tworząc część południowej obwodnicy Krakowa oraz łącząc drogi krajowe nr 4 i 7, a w przyszłości stanowiąc dojazd do autostrady A4 (węzeł Bochnia) ma duże znaczenie dla sprawnego transportu w centralnej części województwa małopolskiego. Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 967 determinuje zmniejszenie prędkości jazdy przez jej użytkowników.

Powoduje to wydłużenie czasu przejazdu, co znacząco wpływa na pogorszenie dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych wzdłuż ciągu drogowego utworzonego przez przedmiotową drogę oraz utrudnienie mobilności mieszkańców tych terenów.

Uległa pogorszeniu jakość połączenia z obszarami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu drogi wojewódzkiej (Strefa Inwestycyjna Dolne Przedmieście w Myślenicach, Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc”, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego w Gdowie), z terenami atrakcyjnymi turystycznie (Myślenice-Zarabie, Zalew Dobczycki, Bochnia), z głównym ośrodkiem miejskim – Krakowskim Obszarem Metropolitarnym.

Wydłużenie czasu dojazdu wpłynęło na zwiększenie kosztów transportu, pracy, towaru, eksploatacji pojazdów itp., co przełożyło się na utrudnienie działalności podmiotów gospodarczych i spadek ich konkurencyjności.

Niska jakość techniczna nawierzchni drogi wojewódzkiej charakteryzującej się wysokim średniodobowym natężeniem ruchu, przy znaczącym udziale pojazdów ciężkich, stwarza niebezpieczeństwo wzrostu liczby kolizji i wypadków drogowych oraz osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Zwiększona emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałas, drgania negatywnie wpływają na stan środowiska naturalnego.

Problemy

Zły stan techniczny drogi generuje również inne problemy:

 • wysokie koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • wysoka emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • niska estetyka krajobrazu,
 • pogorszenie wizerunku regionu.

Projekt polega na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 967 wraz z infrastrukturą oraz remont i przebudowę 6 obiektów mostowych.

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

 • modernizację istniejącej nawierzchni drogi na odcinku 22,3 km
 • budowę 2 rond
 • odwodnienie korony drogi,
 • przebudowę, remont i budowę zatok autobusowych
 • remont poboczy,
 • remont i przebudowę 6 szt. obiektów mostowych
 • przebudowę przepustów drogowych
 • remont chodnika
 • modernizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Cele

W wyniku realizacji projektu „Modernizacja drogi woj. 956, 955, 967 Biertowice-Łapczyca Etap I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice-Łapczyca” osiągane zostaną następujące cele szczegółowe:

 • poprawa jakości południowego obejścia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego drogą wojewódzką nr 967,
 • poprawa dostępności stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Strefa Inwestycyjna Dolne Przedmieście w Myślenicach, Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc”, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego w Gdowie,
 • poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii – drogi krajowej nr 4, 7, a w przyszłości autostrady A4 (węzeł Bochnia),
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 964, 966,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalność istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilność mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu,
 • poprawa wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze