Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Podegrodzia

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: 43 350 000 PLN

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Podegrodzia

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: 43 350 000 PLN

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 51 000 000 PLN

Okres realizacji: październik 2009 – grudzień 2011 r.

Szybki wzrost natężenia ruchu, przy jednoczesnym spadku nakładów na rozwój i modernizację połączeń drogowych powoduje postępującą degradację dróg na obszarze województwa. Obecny stan infrastruktury drogowej jest niewystarczający i wymaga poprawy. Stan ten ogranicza dostępność komunikacyjną głównych ośrodków aktywności gospodarczej regionu. Jednym z braków układu komunikacyjnego Małopolski jest brak obwodnic obszarów zurbanizowanych.

Powyższe czynniki wpłynęły na konieczność przygotowanie projektu infrastrukturalnego „Obwodnica Podegrodzia”.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy Podegrodzia o długości 6,46 km, która umożliwi sprawny i szybki przejazd z ominięciem centrum miejscowości Brzezna, Stadła i Podegrodzie.

Zakres rzeczowy

W ramach budowy Obwodnicy Podegrodzia planuje się min.:

  • budowę drogi obwodowej (klasy technicznej G) w ciągu DW nr 969,
  • przebudowę dwóch skrzyżowań,
  • budowę mostów na potokach: Jastrzebik, Słomka i Gostwiczanka.

Cele

Celem przedsięwzięcia jest odciążenie centrum miejscowości Brzezna, Stadła i Podegrodzie od nadmiernego ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężkich. Dzięki zbudowaniu obwodnicy ruch tranzytowy zostanie przeniesiony na obszary mniej zurbanizowane.

Dzięki realizacji inwestycji poprawie ulegnie jakość połączenia z obszarami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu przedmiotowej inwestycji m.in. Strefą Aktywności Gospodarczej w Limanowej i Podstrefą Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego) oraz z miejscowościami atrakcyjnymi turystycznie m.in. Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn, Krynica- Zdrój, Muszyna, m. Piwniczna- Zdrój, Gródek nad Dunajcem. Ponadto ułatwiony zostanie dojazd do przejść granicznych polsko – słowackich w m. Piwniczna – Mniszek n. Popradem, m. Niedzica – Lysa n. Dunajcom i m. Leluchów – Čirč.

Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: po pierwsze poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, gdzie występuje znaczne nasilenie ruchu pieszych i rowerzystów, po drugie poprzez zastosowanie na budowanym odcinku drogi rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo: szerokie pobocza, chodniki, bariery ochronne.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze