Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Gdowa ETAP I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Gdowa ETAP I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 39.178.232,36 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 28.616.699,15 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 967/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 02.08.2012 r. w sprawie realizacji Projektu pt. "Obwodnica Gdowa ETAP I" w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - 08.10.2009 r.
zakończenie - 09.09.2014 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Gdów jest miejscowością dynamicznie rozwijającą się. Niewielka odległość od Aglomeracji Krakowskiej oraz stwarzanie preferencyjnych warunków dla inwestorów znacznie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną gminy. Konsekwencją rozwoju gospodarczego jest zwiększenie się liczby użytkowników dróg. W centrum Gdowa krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 966 i nr 967. Tworzą one układ komunikacyjny prowadzący do terenów inwestycyjnych.

Przebieg DW nr 966 i nr 967 w gęstej zabudowie w połączeniu ze skomplikowanym układem w obrębie samego skrzyżowania powoduje utrudnienia w ruchu oraz powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Zakres rzeczowy

Projekt zakłada następujący zakres robót:

 • budowę nowej drogi o długości 2,6 km
 • budowę trzech obiektów mostowych
 • budowę rond i skrzyżowań
 • budowę kanalizacji deszczowej, dróg serwisowych, zjazdów.

Cele

Celami projektu są również:

 • poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych: (Krakowska SSE „Krakowski Park Technologiczny” – obszar Gdów, Strefa Przemysłowa „Zielone Dobczyc”, Strefa Inwestycyjna „Dolne Przemieście” w Myślenicach, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej) i stref turystycznych: w Wieliczce, Bochni, Dobczycach i Myślenicach
 • poprawa przejezdności przez m. Gdów,
 • poprawa skomunikowania dróg wojewódzkich nr 967 i 966,
 • poprawa dostępności do dróg krajowych: DK 4 (poprawa dostępności do A4), DK 7, DK 75
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji w centrum Gdowa,
 • poprawa warunków działalność istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilność mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze