Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Dobczyc”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Dobczyc”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 57 062 311,91 PLN

Wartość dofinansowania: 48 247 528,26 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 386/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica Dobczyc” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 26.10.2009 r.;
zakończenie 22.08.2012 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Jednym z problemów dotyczących układu komunikacyjnego Małopolski jest brak obwodnic obszarów zurbanizowanych. Jest to jeden z głównych czynników decyzji o realizacji przedsięwzięcia obwodnicy Dobczyc. Obszar objęty przedsięwzięciem znajduje się w gminie Dobczyce na granicy Miasta Dobczyce i sołectwa Dziekanowice. Konieczność budowy obejścia Dobczyc wynika z następujących przesłanek techniczno-ekonomicznych:

 • utrudniona przejezdność przez miasto Dobczyce,
 • niskie bezpieczeństwo na istniejącym skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 964 i 967,
 • niskie bezpieczeństwo ruchu kołowego,
 • słaba dostępność komunikacyjna dla istniejących przedsiębiorstw,
 • duży ruch ciężki i tranzytowy w centralnej części miasta,
 • wysoka uciążliwość układu drogowego dla środowiska.

Obwodnica Dobczyc przyczyni się do poprawy dojazdu do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 967 i 964. Dodatkowo droga wojewódzka nr 967 poprawia dostępność terenów atrakcyjnych turystycznie – Myślenice-Zarabie, Zalew Dobczycki, Bochnia - co pozwoli na rozwój przemysłu turystycznego i rozbudowę bazy usługowo-noclegowej. Powyższe czynniki wpłynęły na konieczność przygotowanie projektu infrastrukturalnego, którego celem jest usunięcie niedogodności związanych z brakiem obwodnicy, a także stworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego regionu oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miejscowości Dobczyce. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych obszarach województwa.

Zakres rzeczowy

Projekt zakłada następujący zakres robót:

 • budowę mostu głównego typu „ekstradose” oraz estakady dojazdowej,
 • budowę nowego skrzyżowania typu rondo przy połączeniu projektowanego obejścia Dobczyc z DW nr 967 i 964,
 • budowę nowego skrzyżowania skanalizowanego przy połączeniu odcinka łącznikowego dla Dobczyc z istniejącym skrzyżowaniem ulic Jagiellońskiej i Obwodowej,
 • wykonanie dojazdów do obiektów mostowych wraz z budową nasypów drogowych i ścian oporowych,
 • przełożenie potoku Rosochatka (Młynówka),
 • przebudowę/zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej tj.: sieci wodociągowych, sieci gazowych, linii energetycznych i teletechnicznych, kolidujących z projektowanymi obiektami mostowymi, dojazdami i skrzyżowaniami,
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe.

Cele

Celem bezpośrednim projektu „Obwodnica Dobczyc” jest:

 • - poprawa dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 967 do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Strefa Inwestycyjna Dolne Przedmieście w Myślenicach, Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc”, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego w Gdowie,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 967 do dróg wyższej kategorii – droga krajowa nr 4, 7, a w przyszłości z autostradą A4 (węzeł Bochnia),
 • poprawa dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 967 do dróg wojewódzkich nr 964, 966,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 964 do głównych ośrodków miejskich Małopolski – Krakowski Obszar Metropolitalny, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 964 do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc”,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 964 do strefy aktywności turystycznej regionu: Kopalni Soli w Wieliczce (wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO), Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim (trasa turystyczna IV Region Podgórza Beskidzkiego),
 • poprawa dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 964 do dróg wyższej kategorii – autostrada A4 (węzeł Wieliczka), DK nr 4, DK nr 28, poprzez DK nr 28 do DK 7, 47,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej drogą wojewódzką nr 964 do drogi wojewódzkiej nr 966, 967,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu,
 • poprawa wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze