Drukuj

Tytuł projektu: „Obwodnica Szczurowej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski


Wartość projektu: 56.000.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 47.600.000,00 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1442/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica Szczurowej” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 27.04.2009 r.;
zakończenie 31.12.2011 r.;


Istniejąca droga wojewódzka nr 768 łączy drogę krajową nr 7 relacji Kraków-Warszawa w Jędrzejowie z drogą krajową nr 4 relacji Kraków-Rzeszów w Brzesku. Przebiega na obszarze dwóch województw – Świętokrzyskiego i Małopolskiego. W chwili obecnej droga nr 768 pełni funkcję drogi niskiej klasy, prowadzącej zasadniczo ruch lokalny, sporadycznie tranzytowy. Wynika to głównie ze złego stanu nawierzchni drogi, niewłaściwej geometrii drogi, dużej liczby skrzyżowań oraz zjazdów. Do 2003 r. ruch przez Wisłę odbywał się przeprawą promu linowego towarowo-osobowego o nośności 6t. Oddanie do użytkowania mostu w miejscowości Górka zniosło ograniczenie i dało możliwość wykorzystania drogi wojewódzkiej nr 768 jako drogi tranzytowej na południe, także w kierunku Słowacji poprzez drogi krajowe nr 75 oraz 87 (przejście graniczne Piwniczna). Jednak stan techniczny drogi zniechęca użytkowników dróg do korzystania z takiego połączenia. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości wynoszącej od 5,0 do 6,0 m oraz pobocze gruntowe o szerokości 0,7 do 1,5 m. Geometria pozioma i pionowa drogi nie odpowiada obecnie wymaganiom dla klasy głównej przyśpieszonej. Na obszarze zabudowy oraz w obrębie skrzyżowań nie ma chodników. Ruch pieszy odbywa się przyległymi do jezdni poboczami.


Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę obwodnicy drogowej miejscowości Szczurowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej,
o dwóch pasach ruchu o długości 7,7 km (początek w m. Górka, koniec w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 43104 w m. Niedzieliska).

W ramach budowy Obwodnicy Szczurowej planuje się m.in.:


Celem przedsięwzięcia jest odciążenie centrum Szczurowej od nadmiernego ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężkich. Dzięki zbudowaniu obwodnicy ruch tranzytowy zostanie przeniesiony na obrzeża miejscowości, na obszary mniej zabudowane. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: po pierwsze poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, gdzie występuje znaczne nasilenie ruchu pieszych i rowerzystów, po drugie poprzez zastosowanie na budowanym odcinku drogi rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo: szerokie pobocza, chodniki, bariery ochronne. Ponadto budowa obwodnicy przyczyni się do:


Zobacz zdjęcia lotnicze