Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 22.631.341,14 PLN

Wartość dofinansowania: 19.027.400,95 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1443/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 17.07.2009 r.;
zakończenie 03.10.2012 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 967 Myślenice - Łapczyca tworzy część dużej południowej obwodnicy Krakowa i zawiera się w obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Cały ten ciąg drogowy pozwala się poruszać pomiędzy drogami krajowymi nr 4, 7 a w przyszłości poprawi dostęp do planowanej autostrady A4 (węzeł Bochnia).

Istniejąca infrastruktura drogowa zwiększa koszty przewozów pasażerskich i towarowych, ogranicza mobilność obywateli i zniechęca inwestorów. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych obszarach województwa.

W aktualnym układzie komunikacyjnym pojazdy samochodowe, pokonując wzniesienia w m. Borzęta mają ograniczone możliwości wyprzedzenia pojazdów jadących wolno (ciągniki, samochody ciężarowe itp.), co stanowi istotne utrudnienie w ruchu, zwłaszcza w okresie zimy. Niepodjęcie rozbudowy drogi na podjazdach pod górę Borzęcką, wobec prognozowanego nasilenia ruchu pojazdów, może doprowadzić do radykalnego obniżenia przepustowości drogi, a w sezonie zimowym może dochodzić do jej całkowitego zablokowania.

Zakres rzeczowy

Projekt zakłada następujący zakres robót:

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej drogi wojewódzkiej nr 967 Myślenice - Łapczyca (roboty nawierzchniowe od km 2+300 do km 6+100).

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

 • budowę dodatkowego pasa ruchu na podjazdach pod górę Borzęcką,
 • przebudowę drogi wojewódzkiej (wzmocnienie istniejącej nawierzchni),
 • odcinkową korektę niwelety drogi wojewódzkiej,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • budowę odcinków chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej,
 • przebudowę zjazdów,
 • przebudowę przepustów,
 • budowę lub przebudowę elementów odwodnienia powierzchniowego oraz układu kanalizacji deszczowej,
 • przełożenie lub zabezpieczenia kolidujących sieci infrastruktury technicznej (energetycznej, gazowej, wodociągowej, teletechnicznej),
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją i zagospodarowanie zielenią,
 • oznakowanie i organizację ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Cele

Celem bezpośrednim projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką” jest:

 • poprawa jakości południowego obejścia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego ciągiem dróg wojewódzkich 955, 956, 967,
 • poprawa dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Strefa Inwestycyjna Dolne Przedmieście w Myślenicach, Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc”, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego w Gdowie,
 • poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii – droga krajowa nr 4, 7, a w przyszłości do autostrady A4 (węzeł Bochnia),
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 964, 966,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalność istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilność mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu,
 • poprawa wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze