Drukuj

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”


Wartość projektu: 22.631.341,14 PLN

Wartość dofinansowania: 19.027.400,95 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1443/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 17.07.2009 r.;
zakończenie 03.10.2012 r.;


Droga wojewódzka nr 967 Myślenice - Łapczyca tworzy część dużej południowej obwodnicy Krakowa i zawiera się w obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Cały ten ciąg drogowy pozwala się poruszać pomiędzy drogami krajowymi nr 4, 7 a w przyszłości poprawi dostęp do planowanej autostrady A4 (węzeł Bochnia).

Istniejąca infrastruktura drogowa zwiększa koszty przewozów pasażerskich i towarowych, ogranicza mobilność obywateli i zniechęca inwestorów. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych obszarach województwa.

W aktualnym układzie komunikacyjnym pojazdy samochodowe, pokonując wzniesienia w m. Borzęta mają ograniczone możliwości wyprzedzenia pojazdów jadących wolno (ciągniki, samochody ciężarowe itp.), co stanowi istotne utrudnienie w ruchu, zwłaszcza w okresie zimy. Niepodjęcie rozbudowy drogi na podjazdach pod górę Borzęcką, wobec prognozowanego nasilenia ruchu pojazdów, może doprowadzić do radykalnego obniżenia przepustowości drogi, a w sezonie zimowym może dochodzić do jej całkowitego zablokowania.


Projekt zakłada następujący zakres robót:

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej drogi wojewódzkiej nr 967 Myślenice - Łapczyca (roboty nawierzchniowe od km 2+300 do km 6+100).

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:


Celem bezpośrednim projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką” jest:


Zobacz zdjęcia lotnicze