Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja dróg woj. nr 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I: Modernizacja dróg woj. nr 956 Biertowice - Zembrzyce i nr 955 Sułkowice - Jawornik”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Modernizacja dróg woj. nr 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca Etap I: Modernizacja dróg woj. nr 956 Biertowice - Zembrzyce i nr 955 Sułkowice - Jawornik”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 15.408.639,25 PLN

Wartość dofinansowania: 13.098.343,36 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr /09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia grudnia 2009 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja dróg woj. nr 956, 955, 967 Biertowice-Łapczyca Etap I: Modernizacja dróg woj. nr 956 Biertowice-Zembrzyce i nr 955 Sułkowice-Jawornik” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 27.11.2008 r.;
zakończenie 31.12.2009 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Ciąg dróg wojewódzkich nr 955 i 956, tworząc część południowej obwodnicy Krakowa oraz łącząc drogi krajowe nr 7, 28 i 52, ma duże znaczenie dla sprawnego transportu w centralnej części województwa małopolskiego.

Stan techniczny dróg wojewódzkich nr 955 i 956 determinował zmniejszenie prędkości jazdy przez ich użytkowników, co powodowało wydłużenie czasu przejazdu. Pogorszeniu uległa dostępność komunikacyjna terenów zlokalizowanych wzdłuż ciągów drogowych utworzonych przez przedmiotowe drogi oraz mobilność mieszkańców tych terenów. Uległa pogorszeniu jakość połączenia z obszarami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu dróg wojewódzkich (Strefa Inwestycyjna Dolne Przedmieście w Myślenicach -13,72 ha oraz Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku - 60 ha), z terenami atrakcyjnymi turystycznie (Myślenice-Zarabie), z głównym ośrodkiem miejskim – Krakowskim Obszarem Metropolitarnym.

Wydłużenie czasu dojazdu wpłynęło na zwiększenie kosztów transportu, pracy, towaru, eksploatacji pojazdów itp., co przełożyło się na utrudnienie działalności podmiotów gospodarczych i spadek ich konkurencyjności. Niska jakość techniczna nawierzchni dróg wojewódzkich charakteryzujących się wysokim średniodobowym natężeniem ruchu, przy znaczącym udziale pojazdów ciężkich, stwarzała niebezpieczeństwo wzrostu liczby kolizji i wypadków drogowych oraz osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Zwiększona emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałas, drgania negatywnie wpływały na stan środowiska naturalnego.

Inwestycja „Modernizacja dróg woj. nr 956, 955, 967 Biertowice-Łapczyca Etap I: Modernizacja dróg woj. nr 956 Biertowice-Zembrzyce i nr 955 Sułkowice-Jawornik” obejmował przebudowę nawierzchni dróg woj. nr 955, 956 wraz z modernizacją towarzyszącej infrastruktury.

Zakres rzeczowy

Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych związanych z modernizacją nawierzchni oraz infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 955 i 956 na odcinku 8,9 km.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • rozbiórkę lub frezowaniu istniejących warstw nawierzchni
 • ułożenie nowych warstw bitumicznych: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego lub warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z asfaltem modyfikowanym.
 • modernizację zatok autobusowych,
 • modernizację przepustów (naprawa uszkodzeń i oczyszczenie), poboczy (ścięcie i uzupełnienie), odwodnienia (oczyszczenie elementów odwodnienia i wykonanie wpustów odprowadzających).

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego wykonana została zmiana oznakowania poziomego i pionowego, korekta geometrii skrzyżowań, lokalizacji przejść dla pieszych i zatok autobusowych, przebudowa nawierzchni na istniejących zatokach autobusowych, przebudowa nawierzchni istniejących chodników.

Cele

W wyniku realizacji projektu „Modernizacja dróg woj. nr 956, 955, 967 Biertowice-Łapczyca Etap I: Modernizacja dróg woj. nr 956 Biertowice-Zembrzyce i nr 955 Sułkowice-Jawornik” osiągniete zostaną następujące cele:

 • poprawa jakości południowego obejścia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego ciągiem dróg wojewódzkich 955, 956,
 • poprawa dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Strefa Inwestycyjna Dolne Przedmieście w Myślenicach, Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku,
 • poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii – droga krajowa nr 7, 28, 52,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód.

Galeria