Drukuj

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek ETAP II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”


Wartość projektu: 48.506.013,80 PLN

Wartość dofinansowania: 26.000.000,00 PLN (65 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 297/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, ETAP II” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 14.09.2009 r.;
zakończenie: 30.12.2011 r.;


Droga wojewódzka nr 780 umożliwia dojazd do Krakowa z zachodniej części województwa małopolskiego, prowadząc ruch od granicy z województwem śląskim. Droga wojewódzka nr 780 stanowi także alternatywę dla przejazdu płatną autostradą A4. Droga woj. nr 780 stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego, bowiem stanowi połączenie z głównymi drogami województwa małopolskiego oraz śląskiego. W następstwie wykonania modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 poprawi się jej stan techniczny, a co za tym idzie w znacznym stopniu uzyskana zostanie poprawa bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji poruszających się po drodze pojazdów i uzyskaniu oszczędności w czasie przejazdu.

Projekt wpłynie pozytywnie na ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem kołowym. Dzięki przywróceniu odpowiednich parametrów technicznych modernizowanemu ciągowi drogowemu ruch samochodowy będzie mógł przebiegać sprawniej. Zwiększona płynność ruchu przekłada się wprost na poprawę warunków związanych ze zmniejszeniem ilości spalin emitowanych do atmosfery, a zatem wiąże się ze zmniejszeniem szkodliwości ekologicznej.
Przedmiotowy projekt jest kontynuacją projektu zrealizowanego w latach 2004-2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek”.


Projekt zakłada następujący zakres robót:


Celem bezpośrednim projektu „Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków - Chełmek, ETAP II” jest:


Zobacz zdjęcia lotnicze