Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Proszowic”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Proszowic”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Projekt jest projektem infrastrukturalnym polegającym na budowie obwodnicy drogowej po północno – zachodniego stronie miasta Proszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów. Projektowana obwodnica będzie drogą klasy G, jedno jezdniową o dwóch pasach ruchu - szerokość jezdni 7,0 m. Całość projektowanej obwodnicy o długości 3,181 km przebiega po nowej trasie z pominięciem terenów zabudowanych.

Głównym produktem projektu będzie odcinek obwodnicy o długości 3,1 km oraz 2 obiekty inżynierii drogowej.

Ponadto projekt obejmuje:

  • budowę 6 skrzyżowań, w tym czterech rond,
  • przebudowę odcinków dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
  • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • budowę dróg dojazdowych do terenów rekreacyjnych, giełdy rolnej i do pól wraz z przepustem drogowym przejazdowym pod obwodnicą,
  • budowę przepustów przepływowych 10 szt.,
  • budowę chodników wokół rond, ścieżki rowerowej dł. 244 m,
  • budowę, przebudowie i regulacji odwodnienia drogi (rowy odwadniające i melioracyjne, kanalizacja deszczowa),
  • budowę oświetlenia na skrzyżowaniach i dojazdów do skrzyżowania,
  • przebudowę urządzeń kolidujących (energetyka, teletechnika, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i gazowa).

W wyniku realizacji projektu ograniczone zostaną uciążliwości związane z ruchem kołowym, w szczególności z ruchem samochodów ciężarowych na terenach zurbanizowanych, jakim jest centrum miasta Proszowice.

Warianty

W trakcie przygotowania projektu rozpatrywano następujące warianty:

Wariant I :

Trasa północna – ogólna długość 3,181 km. Początek trasy zlokalizowano w pobliżu zachodniej granicy miasta Proszowice i dalej poprowadzono trasę obwodnicy w kierunku północnym, a następnie w kierunku północno wschodnim. Przewidziano skrzyżowania typu rondo na włączeniach z aktualnie istniejącą drogą oraz na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 775 i drogą powiatową nr 1251K. na przecięciach projektowanej obwodnicy z rzeką Szreniawą i potokiem Ścieklec zaprojektowano obiekty mostowe. W wariancie tym droga przebiega w sąsiedztwie ogródków działkowych, stadionu i parku oraz przecina niewielkie dolinki o wilgotnym dnie oraz dolinę Szreniawy, w której występują łąki użytkowane jako pastwiska.

Wariant II:

Trasa południowa – ogólna długość 5,004 m. Początek trasy zlokalizowano w rejonie zachodniej granicy miasta Proszowice. Trasa skręca w kierunku południowym i włącza się w istniejący pas terenu po zlikwidowanej linii kolejowej, przecina ulicę Wsianą, gdzie przewidziano skrzyżowanie typu rondo o 4 wlotach, następnie przecina drogę wojewódzką nr 775 (skrzyżowanie typu rondo), rzekę Szreniawę, na której przecięciu zaplanowano most trzyprzęsłowy i włącza się do istniejącej drogi woj. nr 776. Trasa południowa przebiega przez tereny rolnicze, ale w niedalekiej przyszłości są przewidziane do zabudowy. Na odcinku 1,7 km trasa przebiega po terenie zlikwidowanej linii kolejowej, ale pas ten jest zbyt wąski pod projektowaną drogę jednojezdniową, zatem nieuniknione byłoby wykupienie brakujących gruntów. W końcowym przebiegu tego wariantu na dł. 1,5 km droga przebiega przez tereny rolnicze okresowo zalewane wodami rzeki Szreniawy.

Wybrano do realizacji wariant I jako bardziej korzystny.

Wariant II odrzucono z uwagi na niższą efektywność ekonomiczną, niższą ocenę środowiskową i przestrzenną oraz znacznie niższą gotowość do realizacji.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze