Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice - Ostrów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

"Fundusze Europejskie dla Małopolski"

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice - Ostrów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

"Fundusze Europejskie dla Małopolski"

Informacje ogólne

Wartość projektu: 123 311 324,44 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 73 142 739,06 PLN (65 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 16/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 08.01.2009 r. w sprawie realizacji Projektu pt. " Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków- Proszowice- Ostrów" w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – 17.01.2007 r.
zakończenie – 03.11.2014 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 776 stanowi ważny element układu transportowego w północno - wschodniej części Małopolski oraz trzon układu drogowego gmin Kocmyrzów – Luborzyca, Koniusza, Proszowice. Umożliwia dostęp do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego i Krakowa mieszkańcom północno – wschodniej części województwa oraz umożliwia bezpośredni dojazd do województwa świętokrzyskiego, do m. Kazimierza Wielka, Wiślica i Busko - Zdrój. Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Koniusza i Proszowice są typowo rolniczymi gminami, wiodącymi w uprawach warzyw. Specyfika upraw wymaga dobrego dostępu do rynków zbytu, zlokalizowanych głównie w Krakowie, a transport odbywa się drogą nr 776.

Transport surowców do produkcji rolnej (nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, pasz dla zwierząt) odbywa się również tą drogą.

Droga wojewódzka nr 776 łączy się z drogami krajowymi nr 4 i 79, z drogą ekspresową nr 7, z drogą wojewódzką nr 775, a także z planowaną obwodnicą Proszowic, której realizacja rozpocznie się w roku 2008. Tworzy to ważny układ międzyregionalnych połączeń komunikacyjnych z terenu północno wschodniej Małopolski, spójny z układem komunikacyjnym województwa świętokrzyskiego.

Zakres rzeczowy

Projekt zakłada następujący zakres robót:

 • budowę nowej drogi o długości 4,1 km
 • przebudowę drogi na łącznej długości 21,5 km
 • budowę sześciu skrzyżowań typu rondo
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi
 • budowę dróg zbiorczych o szer. 3,0 m z obustronnymi poboczami po 0,75 m, o łącznej dł. 1,7 km
 • budowę i przebudowę chodników
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych
 • przebudowę zjazdów do posesji
 • wykonanie odwodnienia poprzez rowy otwarte, kanalizację opadową w obrębie rond i chodników, przepustów pod drogą, odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego do istniejących odbiorników z zastosowaniem urządzeń podczyszczających wodę oraz innych urządzeń (zbiorników retencyjnych, osadników itp.).
 • zabezpieczenie i przebudowę urządzeń obcych i uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją
 • przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia ulicznego
 • montaż stalowych barier ochronnych
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • wykonanie ekranów akustycznych zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

Cele

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie systemu transportowego na terenie województwa małopolskiego.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 • poprawa dostępności do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego,
 • poprawa dostępności do stref aktywności gospodarczej (do Krakowskiego Parku Technologicznego – Podstrefy Czyżyny i Branice oraz do Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego) o łącznej powierzchni 94,24 ha,
 • poprawa połączenia z drogą ekspresową nr 7,
 • poprawa połączeń z drogami krajowymi nr 4 i 79,
 • poprawa połączenia z drogą wojewódzką nr 775,
 • poprawa połączenia z planowaną obwodnicą Proszowic,
 • poprawa połączenia z województwem świętokrzyskim,
 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,
 • poprawa komfortu podróży,
 • redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników spalin, hałasu, drgań na środowisko naturalne,
 • skrócenie czasu przejazdu
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze