Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

 Tytuł projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina - Uście Solne ETAP I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

"Fundusze Europejskie dla Małopolski”

 Tytuł projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina - Uście Solne ETAP I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

"Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 37 857 687,63 PLN

Wartość dofinansowania: 24 607 496,96 PLN (65 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 296/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Uście Solne ETAP I” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Ogólna charakterystyka projektu

Projekt zrealizowany został w Województwie Małopolskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964. Inwestycja zrealizowana została odcinkowo pomiędzy Kasiną Wielką a Wieliczką - km 0+000 do km 36+600. Realizacja projektu objęła wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji nawierzchni drogi na odcinku 33,7 km (długość przebudowanych dw. na obszarach miejskich wynosi 2,9 km, natomiast na obszarach wiejskich 30,8 km) wraz z uzupełnieniem poboczy, remontem chodników, wybudowaniem krawężników wraz ze studzienkami ściekowymi oraz przebudową skrzyżowania DW 964 w km 35+100 (m. Rożnowa). W ciągu modernizowanej drogi zostały przebudowane i wyremontowane przepusty drogowe, zjazdy, zatoki autobusowe. Wykonana została docelowa organizacja ruchu, tj. oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt zrealizowany został w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres rzeczowy

Realizacja projektu „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Uście Solne ETAP I” przyczyniła się do:

  • poprawy dostępności do budowanej autostrady A-4 Kraków – Tarnów,
  • poprawy jakości połączenia z siecią dróg krajowych (DK nr 4, 28, poprzez DK nr 28 z DK 7, 47),
  • poprawy jakości połączenia z siecią dróg wojewódzkich (DW nr 966, 967),
  • skrócenia czasu przejazdu oraz poprawie komfortu podróżowania,
  • poprawy jakości połączeń z głównymi ośrodkami miejskimi (Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ),
  • poprawy dostępności do stref aktywności gospodarczej – Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc” (łączna pow. 551 ha),
  • poprawy dostępności komunikacyjnej terenów atrakcyjnych turystycznie,
  • poprawy jakości życia mieszkańców terenów zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964, poprawy dostępu do lokalnych ośrodków wzrostu, rynków pracy, szkół, obiektów kulturalnych,
  • zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin i hałasu,
  • poprawy estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze