Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu Etap I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu Etap I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu wyniosła 49 476 459,15 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 32 159 698,44 PLN (65%).

Realizacja projektu spowodowana była koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych wokół drogi wojewódzkiej nr 957. Droga wojewódzka nr 957 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Podhala, bowiem właśnie ona stanowi ważne połączenie komunikacyjne dróg prowadzących do przejść granicznych oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych na południu regionu.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w podziale na następujące zadania:

Zadanie 1: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957

Zadanie 2: Remont murów oporowych w m. Skawica i Zawoja.

Zakres rzeczowy

Projekt objął modernizację 35,7 km drogi wojewódzkiej nr 957 odcinkowo między 0+055 a 65+531 km, polegającą na:

 • przebudowie nawierzchni jezdni,
 • przebudowie odwodnienia,
 • przebudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, w tym budowie ronda w m. Zawoja,
 • montażu stalowych barier ochronnych i linowych,
 • wymianie krawężników istniejących chodników,
 • przebudowie odcinków chodników,
 • remoncie przepustów drogowych,
 • budowie lub remoncie zatok autobusowych,
 • wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
 • remoncie murów oporowych w m. Skawica i Zawoja.

Modernizacja polegała na przebudowie konstrukcji nawierzchni częściowo metodą recyklingu wgłębnego oraz wykonywaniu warstw podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) na miejscu. Obie metody pozwoliły na wykorzystanie istniejących materiałów konstrukcji i nie powodowały powstawania elementów wymagających utylizacji. Zastosowane technologie przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego.

Cele

Celami osiągniętymi w wyniku realizacji Projektu jest:

 • stworzenie alternatywnego do drogi krajowej nr 47 (popularna „Zakopianka”) połączenia z Zakopanem
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróżowania
 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, korzystających z drogi wojewódzkiej nr 957
 • zwiększenie komfortu użytkowników drogi i mieszkańców domów sąsiadujących z drogą,
 • redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników spalin, hałasu, drgań na środowisko naturalne,
 • poprawa jakości połączenia z ciągiem drogowym dróg wojewódzkich nr 958 i 969,
 • poprawa jakości połączenia z ciągiem drogowym dróg krajowych nr 7, 47 i 28
 • poprawa dostępu do lokalnych ośrodków wzrostu, rynków pracy, szkół, obiektów kulturalnych i ośrodków medycznych
 • poprawa jakości życia mieszkańców terenów zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957
 • niższa emisja toksycznych składników spalin i hałasu
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria