Drukuj

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu Etap I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”


Wartość projektu wyniosła 49 476 459,15 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 32 159 698,44 PLN (65%).

Realizacja projektu spowodowana była koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych wokół drogi wojewódzkiej nr 957. Droga wojewódzka nr 957 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Podhala, bowiem właśnie ona stanowi ważne połączenie komunikacyjne dróg prowadzących do przejść granicznych oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych na południu regionu.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w podziale na następujące zadania:

Zadanie 1: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957

Zadanie 2: Remont murów oporowych w m. Skawica i Zawoja.


Projekt objął modernizację 35,7 km drogi wojewódzkiej nr 957 odcinkowo między 0+055 a 65+531 km, polegającą na:

Modernizacja polegała na przebudowie konstrukcji nawierzchni częściowo metodą recyklingu wgłębnego oraz wykonywaniu warstw podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) na miejscu. Obie metody pozwoliły na wykorzystanie istniejących materiałów konstrukcji i nie powodowały powstawania elementów wymagających utylizacji. Zastosowane technologie przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego.


Celami osiągniętymi w wyniku realizacji Projektu jest: