Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 9.819.262,11 PLN

Wartość dofinansowania: 9.818.789,7 PLN (100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 968/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa” w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 07.01.2011 r.;
zakończenie 12.07.2013 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Według raportu „Powódź w województwie małopolskim w 2010 roku” (Urząd Statystyczny w Krakowie, Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych, Kraków 2011) skutki powodzi dotknęły aż 61 ze 182 gmin województwa małopolskiego, leżących w granicach 11 powiatów i wszystkich 3 miast na prawach powiatu. Do najbardziej poszkodowanych gmin należą: Olesno (7 miejscowości), Szczucin (6 miejscowości) i Szczurowa (3 miejscowości) oraz Dąbrowa Tarnowska (3 miejscowości), Borzęcin, Brzesko i Drwinia (po 2 miejscowości).
Sytuacja w gminie Szczurowa w maju 2010 roku przedstawiała się dramatycznie. Miejscowości Kwików, Wola Przemykowska, Księże Kopacze były całkowicie zalane wodą, Strzelce Wielkie, Dołęga, Zaborów, Strzelce Małe, Rudy Rysie, Niedzieliska i Szczurowa częściowo. Wiele dróg było nieprzejezdnych, natomiast najbardziej zniszczone w czasie powodzi zostały między innymi drogi na terenie gminy Szczurowa: wojewódzka 964 Uście Solne – Szczurowa, wojewódzka 768 Szczurowa – Koszyce, powiatowa Górka – Zaborów oraz drogi gminne na terenach zalanych miejscowości.

Fragment drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Rząchowa - Szczurowa - Niedzieliska, po zakończeniu realizacji inwestycji "Obwodnica Szczurowej" i uzyskaniu w dniu 30.09.2011 r. pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej obwodnicy, stał się drogą gminną zarządzaną przez Urząd Gminy Szczurowa.

Droga wojewódzka nr 768 ma decydujące znaczenie dla dostępności komunikacyjnej terenów gminy Szczurowa, stanowiąc główną oś komunikacyjną gminy relacji północ - południe. Umożliwia społecznościom lokalnych dostęp do sąsiednich gmin oraz dróg krajowych nr 4 i 79. Droga gminna na odcinku Rząchowa - Szczurowa - Niedzieliska, po przejęciu funkcji drogi wojewódzkiej przez nowowybudowaną obwodnicę m. Szczurowa, stanowi z kolei główny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miejscowości Szczurowa, łącząc ją z drogami wojewódzkimi nr 768 i 964 i drogami krajowymi nr 4 i 79.

Zgodnie z przeprowadzonym pomiarem ruchu, średniodobowe natężenie ruchu na odcinkach dróg objętych projektem w 2012 r. wyniesie 2.096 pojazdów/dobę.
Problemem kluczowym spowodowanym zniszczeniami infrastruktury drogowej w wyniku powodzi w 2010 roku jest ograniczenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru gminy Szczurowa w związku ze złym stanem technicznym drogi wojewódzkiej nr 768 oraz dróg lokalnych.

Problemy

Ponadto zidentyfikowano następujące problemy szczegółowe:

 • niska jakość parametrów techniczno – użytkowych DW nr 768 i drogi gminnej
 • niewystarczająca dostępność komunikacyjna gminy Szczurowa
 • większe zacofanie obszarów zdegradowanych
 • niski poziom bezpieczeństwa
 • zagrożenie środowiska naturalnego
 • spadek atrakcyjności turystycznej
 • spadek atrakcyjności inwestycyjnej

Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowę odcinka DW 768 na odcinku o długości 4 014 m, odcinków drogi gminnej (dawna droga wojewódzka nr 768) o długości
3 963 m (łączna długość - 7 977 m) oraz przepustu ramowego.

Zakres rzeczowy

Zakres prac w ramach projektu:

 • przebudowa jezdni polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni lub przebudowie konstrukcji nawierzchni
 • wykonanie poboczy;
 • przebudowa i budowa urządzeń odwadniających;
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • budowa i przebudowa zatok autobusowych;
 • przebudowa skrzyżowań DW 768 oraz drogi gminnej z drogami bocznymi;
 • zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu;
 • remont przepustów drogowych pod DW 768 i drogą gminną;
 • przebudowa przepustu odc. 090 km 0+675 do klasy obciążenia A;
 • stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • roboty wykończeniowe i porządkowe.

Cele

Celem bezpośrednim realizacji projektu, który przyczyni się do wzrostu postępu cywilizacyjnego na terenie gminy Szczurowa, a tym samym Małopolski, jest „Likwidacja skutków powodzi w 2010 r. na odcinku drogi wojewódzkiej nr 768 oraz drogi gminnej na odcinku Rząchowa - Szczurowa - Niedzieliska.

W obrębie celu bezpośredniego wyznaczono cele szczegółowe zaprezentowane poniżej:

 • poprawa parametrów techniczno-użytkowych DW nr 768 oraz drogi gminnej
 • poprawa dostępności do dróg krajowych i wojewódzkich
 • poprawa komfortu podróżowania, płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu
 • skrócenie czasu podróży użytkowników dróg,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • poprawa dostępności i konkurencyjności regionu,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria