Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu wyniosła 60 272 337,22 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 39 177 019,19 PLN (65%).

Realizacja projektu spowodowana była koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 980. Obszar ten jest specyficzny na tle całego województwa. Duża odległość od największych miast, w tym od będącej sercem województwa Aglomeracji Krakowskiej, brak jednoznacznej specjalizacji gospodarczej to główne cechy, jakie można przypisać temu obszarowi. Niestety taka charakterystyka nie zapewniała silnej pozycji na tle pozostałej części województwa i znajdowała swoje odzwierciedlenie w bardzo negatywnych trendach społeczno - gospodarczych, jakie można obserwować na omawianym obszarze.

Pierwszym krokiem do polepszenia jakości życia mieszkańców obszaru była poprawa stanu infrastruktury drogowej. Droga wojewódzka nr 980 dla większości miejscowości, przez które przebiega, stanowi główną oś komunikacyjną. Stanowi również połączenie obszaru z drogami krajowymi nr 28 i 75, drogami woj. nr 977 i 975oraz z terenami inwestycyjnymi i turystycznymi (Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro – Park” Mielec – obszar Gorlice, „Zielony Park Przemysłowy” w Wojniczu i podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, strefy turystyczne w Czchowie, Ciężkowicach i Bieczu).

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 980 na odcinkach o łącznej długości ok. 47,1 km.
 • przebudowę i remont obiektów inżynierskich w m. Faliszewice, Rzepiennik Marciszewski i Biskupice Melsztyńskie,
 • modernizację skrzyżowań, zjazdów, rowów odwadniających,
 • remont chodników, zatok autobusowych,
 • remont i budowa poboczy,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • ustawienie barier ochronnych,
 • wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego.

Cele

W wyniku realizacji projektu osiągnięto:

 • poprawę połączenia z drogą krajową nr 28,
 • poprawę połączenia z drogą krajową nr 75,
 • poprawę połączenia z drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 975,
 • poprawę jakości połączenia z terenami inwestycyjnymi i turystycznymi
 • skrócenie czasu przejazdu,
 • poprawa dostępności do lokalnych ośrodków wzrostu, rynków pracy, szkół, obiektów kulturalnych i placówek medycznych,
 • podniesienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców obszarów sąsiadujących z drogą wojewódzką nr 980,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji,
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze