Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 14 885 578,23 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 14 885 436,42 PLN
Wartość wydatków niekwalifikowalnych: 141,81 PLN
Wartość dofinansowania EFRR: 12 652 620,93 PLN
Wartość wkładu wł. do wyd. kwalifikowanych: 2 232 815,49 PLN.

Wartość wkładu własnego została zabezpieczona ze środków Budżetu Państwa.
Kwota wydatków niekwalifikowanych 141,81 PLN została zabezpieczona w ramach budżetu Województwa Małopolskiego.

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 328/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin” w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 27.12.2010 r.;
zakończenie 28.02.2013 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Powódź, która miała miejsce w 2010 roku, spowodowała znaczne zniszczenia na terenie gminy Szczucin, w tym także zniszczenia infrastruktury drogowej. Zniszczenia na drodze wojewódzkiej nr 982 dotyczyły m.in. licznych spękań, ubytków, oberwanych krawędzi, wypłukanej podbudowy, rozmytych i oberwanych poboczy, osuniętych skarp rowów, rozmytych rowów, zdeformowań nawierzchni, zniszczonych i zamulonych przepustów oraz uszkodzeń obiektu mostowego na rz. Breń.

Projekt Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin realizowany jest w dwóch etapach. Etap pierwszy miał miejsce w latach 2010/2011. W jego ramach wykonano: Odcinek I: początek odc. 060 km 0+670, koniec odc. 060km 1 +620–dł. 950m; Odcinek II: początek odc. 060km 2 +320, koniec odc. 060km 3+855–dł. 1 535m; Odcinek III: początek odc. 060 km 4+560, koniec odc. 060 km 6+167–dł. 1 457m.

W ramach etapu drugiego zaplanowano realizację następującego zakresu w roku 2012: Odcinek I: początek odc. 040 km 1+180, koniec odc. 040 km 2 +790–dł. 1 610 m; Odcinek II: początek odc. 040 km 2+790, koniec odc. 060 km 0+670 –dł. 1 654m; Odcinek III: początek odc. 060 km 1+620, koniec odc. 060 km 2+320 –dł. 700m; Odcinek IV: początek odc. 060km 3+855, koniec odc. 060km 4+560 –dł. 705m; Przebudowa mostu drogowego w odc. 060 km 5+725 wraz z dojazdami o dł. 150m (odc. 060km 5+655 do 060km 5+805).

Zakres rzeczowy

W ramach projektu wykonane zostaną:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 na odcinku 8,75 km w tym wykonane zostaną m.in.: przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni); wykonanie nawierzchni bitumicznej; poszerzenie jezdni; uzupełnienie poboczy lub odtworzenie poboczy; profilowanie skarp i dna rowów przydrożnych; przebudowa zjazdów; przebudowa przepustów; wbudowanie krawężników wraz z wykonaniem odwodnienia; przebudowa skrzyżowań DW nr 982 z drogami bocznymi; odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników; przebudowa zatok i peronów przystankowych; zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu; stała organizacja ruchu.
 • przebudowa mostu drogowego na rzece Breń w odc. 060 km 5+725 wraz z dojazdami (odc. 060 km 5+655 do 060 km 5+805) o parametrach dla klasy A i klasy drogi G; przebudowa dojazdów na dł. 150m dla kategorii ruchu KR3; ewentualna regulacja cieku; przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych; wykonanie robót wykończeniowych;
 • remont przepustu w m. Borki odc. 040 km 2+960 (zwiększenie wysokości ścianek czołowych) i odc. 040 km 3+548;
 • przepusty pod zjazdami umożliwiające sprawny przepływ wód opadowych przydrożnych – min średnica 500 mm.

Cele

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest likwidacja skutków powodzi w 2010 r.
W obrębie celu bezpośredniego wyznaczono cele szczegółowe zaprezentowane poniżej:

 • poprawa dostępności do dróg wyższej kategorii – droga krajowa nr 4, 9, 73 oraz nr 79,
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 983, 984 oraz 985,
 • poprawa parametrów techniczno-użytkowych DW nr 982,
 • poprawa stanu technicznego mostu na rzece Breń,
 • poprawa komfortu podróżowania,
 • skrócenie czasu podróży użytkowników dróg,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • poprawa dostępności i konkurencyjności regionów,
 • oszczędność na ekonomicznych kosztach czasu użytkowników dróg,
 • oszczędność na kosztach eksploatacji pojazdów,
 • oszczędność na kosztach zanieczyszczenia środowiska przez pojazdy,
 • oszczędność na kosztach zdarzeń drogowych i ich ofiar,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria