Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 12.254.674,69 PLN

Wartość dofinansowania: 12.087.428,39 PLN (100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 329/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa” w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie 07.12.2010 r.;
zakończenie 22.11.2013 r.;

Ogólna charakterystyka projektu

Według raportu „Powódź w województwie małopolskim w 2010 roku” (Urząd Statystyczny w Krakowie, Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych, Kraków 2011) skutki powodzi dotknęły aż 61 ze 182 gmin województwa małopolskiego, leżących w granicach 11 powiatów i wszystkich 3 miast na prawach powiatu. Do najbardziej poszkodowanych gmin należą: Olesno (7 miejscowości), Szczucin (6 miejscowości) i Szczurowa (3 miejscowości) oraz Dąbrowa Tarnowska (3 miejscowości), Borzęcin, Brzesko i Drwinia (po 2 miejscowości).
Sytuacja w gminie Szczurowa w maju 2010 roku przedstawiała się dramatycznie. Miejscowości Kwików, Wola Przemykowska, Księże Kopacze były całkowicie zalane wodą, Strzelce Wielkie, Dołęga, Zaborów, Strzelce Małe, Rudy Rysie, Niedzieliska i Szczurowa częściowo. Wiele dróg było nieprzejezdnych, natomiast najbardziej zniszczone w czasie powodzi zostały między innymi drogi na terenie gminy Szczurowa: wojewódzka 964 Uście Solne – Szczurowa, wojewódzka 768 Szczurowa – Koszyce, powiatowa Górka – Zaborów oraz drogi gminne na terenach zalanych miejscowości.

Droga wojewódzka nr 964 (DW 964) ma decydujące znaczenie dla dostępności komunikacyjnej gminy Szczurowa, stanowiąc główną oś komunikacyjną gminy relacji wschód-zachód. W ramach układu sieci dróg wojewódzkich nr 768, 775, 965 i 975 DW 964 umożliwia mieszkańcom tych terenów dostęp do sąsiednich gmin oraz dróg krajowych nr 4, 73 i 79. Zgodnie z przeprowadzonym w 2010 r. pomiarem ruchu, średniodobowe natężenie ruchu na odcinkach drogi objętych projektem wynosi 3.190 pojazdów/dobę.
Problemem kluczowym spowodowanym zniszczeniami infrastruktury drogowej w wyniku powodzi w 2010 roku jest ograniczenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru w związku ze złym stanem technicznym drogi wojewódzkiej nr 964.

Problemy

Ponadto zidentyfikowano następujące problemy szczegółowe:

 • niska jakość parametrów techniczno – użytkowych DW nr 964
 • niewystarczająca dostępność komunikacyjna gminy Szczurowa
 • większe zacofanie obszarów zdegradowanych
 • niski poziom bezpieczeństwa
 • zagrożenie środowiska naturalnego
 • spadek atrakcyjności turystycznej
 • spadek atrakcyjności inwestycyjnej


Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowę odcinków DW 964 na odcinku Uście Solne - Rylowa na łącznej długości 8 264 m.

Zakres rzeczowy

Zakres prac w ramach projektu:

 • przebudowa jezdni polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni lub przebudowie konstrukcji nawierzchni
 • wykonanie poboczy;
 • przebudowa i budowa urządzeń odwadniających;
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • budowa i przebudowa zatok autobusowych;
 • przebudowa skrzyżowań DW 964 z drogami bocznymi;
 • zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu;
 • remont przepustów drogowych pod DW 964;
 • stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Cele

Celem bezpośrednim realizacji projektu, który przyczyni się do wzrostu postępu cywilizacyjnego na terenie gminy Szczurowa, a tym samym Małopolski, jest „Likwidacja skutków powodzi w 2010 r. na odcinku drogi wojewódzkiej nr 964”.

W obrębie celu bezpośredniego wyznaczono cele szczegółowe zaprezentowane poniżej:

 • poprawa parametrów techniczno-użytkowych DW nr 964
 • poprawa dostępności do dróg krajowych i wojewódzkich
 • poprawa komfortu podróżowania, płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu
 • skrócenie czasu podróży użytkowników dróg,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • poprawa dostępności i konkurencyjności regionów
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria